PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o 2017, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo:

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 ANUNCIO NO BOP

ORZAMENTO XERAL 2017

 

ORZAMENTO 2017 – RESUMO CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PDF
ORZAMENTO 2017 – APLICACIONS GASTOS PDF
ORZAMENTO 2017 – APLICACIONS INGRESOS PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE GASTOS 2016 PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE INGRESOS 2016 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2016 PDF
REMANENTE DE TESOURERIA PDF
MEMORIA ALCADIA ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2017 PDF
ESTADO DE INVESTIMENTOS REAIS 2017 PDF
ANEXO INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2017 PDF
ANEXO ESTADO DA DEBEDA ORZAMENTO 2017 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS 2017 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL PDF
BASES DE EXECUCON DO ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME INTERVENCION AVALIACION CUMPRIMENTO ESTABILIDADE E DEBEDA PDF
INFORME DE INTERVENCION AO ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME DE INTERVENCION ESTABILIDADE LIQUIDACION 2016 PDF
INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2016 PDF