PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – Providencia Inicio Expediente extinción autorización Mercado Ambulante de Cambados

ABRIL 2023 – Providencia Inicio Expediente extinción autorización Mercado Ambulante de Cambados

ANUNCIO
Mediante Resolución da Concellería Delegada de Comercio e Promoción Económica de 20/04/2023 acordouse iniciar expediente de extinción de autorizacións de venda ambulante ou non sedentaria por falta de pago das taxas municipais correspondentes dentro do prazo establecido ao efecto (artigo 12.1 b) da Ordenanza Municipal de venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados (BOP nº 35 de 22.02.2016) dos seguintes vendedores:
Nif/Cif
71027528D
46096875E
35297120D
Y1304796C
34876259W
21667316M
45905820M
35644930J
35472456Q
X1379796A
X6563177N
En cumprimento do disposto no artigo 12.2 Ordenanza Municipal de venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados (BOP nº 35 de 22.02.2016) sométese o expediente a información pública por un período de vinte días a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio no Taboleiro de Edictos do Concello e no mercado ou feira a efectos de que
se aporten as alegacións ou observacións que se consideren oportunas a este respecto .
A citada Resolución de inicio atópase a disposición na sede electrónica da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal) para a súa consulta.

Anuncio información pública extinción autorizacións venda ambulante ou non sedentaria