PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2023 – Contrato Demolición de edificación de planta baixa e alta, sita na Avda. de Vilariño nº 114

Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga  Memoria xustificativa do contrato 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (197.47 KB)  Xustificación do procedemento 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (197.47 KB)  Aprobación do expediente 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (402.54 KB) Pregos Título Versión Estado Descarga  Claúsulas administrativas – Versión en galego 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (599.70 KB)  Claúsulas administrativas – Versión en castelán 25-04-2023 […]

ABRIL 2023 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007 N. Expediente: 1124/2023 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007 O Pleno desta Corporación, en sesión extrordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2023, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co n.º 2023/MOD/007 e por importe total de 703.517,37 €. […]

ABRIL 2023 – APROBACIÓN DO PADRÓN 2023_1T

APROBACIÓN DO PADRÓN 2023_1T Expediente 1570/2023 SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e taxa depuración, 1º trimestre 2023. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura […]

ABRIL 2023 – Resol. X.T. de Pontevedra pola que somete a inf. públ. exp. IN407A 2023/067-4 (LMTS CBD804 e CT A Modia – Solicitante: UFD Distribución Electricidad S.A.)

Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/067-4). Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do […]

ABRIL 2023 – Providencia Inicio Expediente extinción autorización Mercado Ambulante de Cambados

ANUNCIO Mediante Resolución da Concellería Delegada de Comercio e Promoción Económica de 20/04/2023 acordouse iniciar expediente de extinción de autorizacións de venda ambulante ou non sedentaria por falta de pago das taxas municipais correspondentes dentro do prazo establecido ao efecto (artigo 12.1 b) da Ordenanza Municipal de venda ambulante ou non sedentaria do Concello de […]

ABRIL 2023 – CORRECCIÓN ERROS CADRO ANEXO I OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN

CORRECCIÓN ERROS CADRO ANEXO I OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN ANUNCIO Mediante Resolución da Xunta de Goberno Local do pasado 05 de abril de 2023 adoptouse acordo de corrección de erros no cadro Anexo I da oferta de emprego público de estabilización aprobada mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 12 de maio […]

ABRIL 2023 – RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/116-4).

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/116-4). Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector […]

ABRIL 2023 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO PC2021 (2021015785)

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0675, de data 21/04/2023, adxudicouse o contrato das obras de “LOTE 2 MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CAMBADOS: Camiño Cortiñas Abaixo (Corvillón), R/Camiño Cruceiro e Camiño O Sineiro (Vilariño) PC2021 2021015785”, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, polo prezo, prazo de execución e melloras que se indican seguidamente: Empresa Prezo s/IVE IVE Prezo c/IVE Baixa […]