PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – DEPORTES

NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – DEPORTES

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de novembro de 2022 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2022correspondentes á área de deportes, ás solicitudes que figuran a continuación (19), de acordo co seguinte detalle:

ENTIDADES DEPORTIVAS

Aplicación 3410.48900

ENTIDADE

IMPORTE

1

CLUB JUVENTUD CAMBADOS

17.000,00 €

2

CLUB XUVENTUDE DE BALONCESTO CAMBADOS

15.000,00 €

3

CLUB CAMBADOS TENIS DE MESA

12.500,00 €

4

CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS

9.200,00 €

5

CLUB ATLETISMO CAMBADOS

7.500,00 €

6

CLUBE VOLEIBOL XAV CAMBADOS

5.500,00 €

7

CLUB DE TENIS CAMBADOS

3.000,00 €

8

CLUB JUDO SENIN

1.500,00 €

9

ASOC DEPORTIVA GRAND JETE

1.500,00 €

10

CLUBE MARIÑO SALNES ASOC DEPORTIVA

1.500,00 €

11

CLUB AJEDREZ ALBARIÑO

1.000,00 €

12

CLUB DE PESCA AS JORITAS

1.000,00 €

13

CAMBADOS GAELICO

1.000,00 €

14

CLUB INNAE

800,00 €

15

CLUB ALBARIÑO VETERANOS

400,00 €

16

CASTRELO CF VETERANOS

400,00 €

17

CLUBE FÚTBOL VETERÁN VILARIÑO

400,00 €

18

CLUB CAMBADOS VETERANOS

400,00 €

19

ASOC. CULT. E DEPORTIVA VELA TRADICIONAL CAMBADOS

400,00 €

TOTAL

80.000,00 €

SEGUNDO.- Desestimar a solicitude de concesión de subvención formulada pola entidade que figura a continuación, polos motivos que así mesmo se indican, de acordo co Informe-Porposta emitido polo departamento de deportes con data 21/10/2022:

  • CLUB BEIRAMAR C F CAMBADOS. Causa: Presentación fóra de prazo.

  • CLUBE ESCOLA XIMNASIA CAMBADOS: Causa: Falta documentación esixida.

TERCEIRO.- As entidades beneficiarias deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que desisten da súa petición.

CUARTO.- Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.”

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.

Non se poderá interponer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.