PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – CULTURA

NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – CULTURA

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de novembro de 2022 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2022correspondentes á área de cultura, ás solicitudes que figuran a continuación (33), de acordo co seguinte detalle:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS)

Aplicación 3260.48900

ENTIDADE

IMPORTE

1

ASOC. ANPA CON DE SETE PÍAS-VILARIÑO

800,00 €

2

ASOC. ANPA O ESTANQUE-CORVILLÓN

800,00 €

3

ASOC. ANPA O CASTRO- CASTRELO

800,00 €

4

ASOC. ANPA ARCO DE FEFIÑÁNS

800,00 €

5

ASOC. ANPA A PASTORA CAMBADOS

550,00 €

6

ASOC. ANPA SALESIANOS A MERCED

450,00 €

7

ASOC. ANPA OS OLMOS

800,00 €

TOTAL

5.000,00 €

ENTIDADES CULTURAIS

Aplicación 3340.48900

ENTIDADE

IMPORTE

1

ASOC. CULTURAL E MUSIC. MANUEL PADÍN SOTELO

2.000,00 €

2

ASOC. CULT. BANDA DE MÚSICA DE CASTRELO

2.300,00 €

3

ASOC. OBRADOIRO VOLANDEIRA

1.400,00 €

4

ASOC. CULT. CORBILLÓN -CAMBADOS (XIRONSA)

4.800,00 €

5

ASOC. AMIGOS DE FEFINÁNS

4.700,00 €

6

ASOC. CEN FOLLAS

1.500,00 €

7

ASOC. CULTURAL CORAL POLIFÓNICA SANTA MARIÑA

1.000,00 €

8

ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA CAMBADOS

1.500,00 €

9

ASOC CULTURAL O GARAXE

1.000,00 €

10

ASOC. COMPAÑÍA TEATRO CARACOL

4.800,00 €

TOTAL

25.000,00 €

OCIO E TEMPO LIBRE

Aplicación 3370.48900

ENTIDADE

IMPORTE

1

ASOC. DE MULLERES RURAIS DE CASTRELO- AS SAIÑAS

1.000,00 €

2

ASOC. DE AMAS DE CASA ALBARIÑO

800,00 €

3

ASOC. O BATUQUEIRO DE VILARIÑO

1.000,00 €

4

ASOC. DE MARIA AUXILIADORA

300,00 €

5

ASOC. CULTURAL DE EMBARCACIONS TRADICIONAIS A TORRE

416,83 €

6

ASOC CULTURAL DE MULLERES RURAIS PURISIMA CONCEPCION DE CAMBADOS

383,17 €

7

ASOC XUBILADOS E PENSIONISTAS A MERCED

500,00 €

8

ASOC. MULLERES RURAIS A SECA

600,00 €

TOTAL

5.000,00 €

FESTAS POPULARES

Aplicación 3380.48900

ENTIDADE

IMPORTE

1

ASOC. COFRADIA DE SAN ROQUE DE CAMBADOS

2.000,00 €

2

ASOCIACION CULTURAL FIESTAS PATRONALES DE VILARIÑO

1.000,00 €

3

ASOC. CULTURAL PRADO DE SINEIRO EN VILARIÑO

1.500,00 €

4

ASOC. CULTURAL COMISIÓN DE FESTAS VIRXEN DE LOURDES DE CORVILLÓN

1.000,00 €

5

ASOC COMISION DE FESTAS DE SAN ROQUE E OS DOLORES DE CORVILLON

1.500,00 €

6

ASOC DA COMISION DE FESTAS DA ROMERIA DA DIVINA PASTORA

1.500,00 €

7

ASOC CULTURAL FESTA DO LABREGO DE VILARIÑO

2.000,00 €

8

ASOC. CULTURAL VALVANERA DE CAMBADOS

1.500,00 €

TOTAL

12.000,00 €

TOTAL XERAL

33

47.000,00 €

SEGUNDO.- Desestimar a solicitude de concesión de subvención formulada pola entidade que figura a continuación, polos motivos que así mesmo se indican, de acordo co Informe-Porposta emitido polo departamento de Cultura con data 17/10/2022:

  • Asociación ANPA SANTA MARIÑA. Causa: Presentación fóra de prazo.

TERCEIRO.- As entidades beneficiarias deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que desisten da súa petición.

CUARTO.- Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.

Non se poderá interponer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.