PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – Acta do Tribunal de avaliación de méritos e formulación de proposta de contratación de Director do Obradoiro de garantía xuvenil “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”_26/08/2021

Acta do Tribunal de avaliación de méritos e formulación de proposta de contratación de Director do Obradoiro de garantía xuvenil “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”_26/08/2021 Acta do Tribunal de avaliación de méritos e formulación de proposta de contratación de Director do Obradoiro de garantía xuvenil _CAMBADOS EMPRENDEDOR II

AGOSTO 2021 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “Remodelación da Praza de A Xuventude” a)Tipo: Obra b)CPV: 45111100-9 Traballos de […]

AGOSTO 2021 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1121, de data 25/08/2021, adxudicáronse as obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” á empresa “CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)”, que as executará polo prezo, prazo de execución, prazo de garantía e melloras (7) seguintes: Melloras ofertadas Empresa Prezo s/IVE IVE Prezo c/IVE Baixa Prazo ofertado Prazo garantía 1 2 3 4 5 […]