PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019

NOVEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019

N. Expediente: 2436/2020

Asunto: CONTA XERAL 2019

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2019

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello, correspondente ao exercicio 2019, e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 12 de novembro de 2020, dando cumprimento ao disposto polo artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na Intervención municipal, durante os cales, e oito máis, os interesados poderán presenta-las reclamacións, reparos e observacións que coiden oportunas.

Cambados, a 12 de novembro de 2020.

CONTA XERAL 2019