PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2018 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

ABRIL 2018 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL

ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS. ANUNCIO.

1.- Entidade adxudicataria: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia: Secretaría. Expte. Deputación nº: 2016015233. Expediente municipal nº 3766/2017.

2.- Obxecto do contrato: Soterramento de liña de baixa tensión na Rúa Real (Cambados).

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4.- Presuposto base de licitación: 110.923,10 (Ive engadido).

5.- Acordo de adxudicación: Decreto da Alcaldía 2018-0170. Data: 28/03/2018.

6.- Formalización do contrato: Data: 13/04/2018. Contratista: “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”

7.- Presuposto de adxudicación: 78.610,07 € (Ive engadido). Baixa en adxudicación: 32.303,03 €.

O que se fai público en cumprimento do artigo 154 do TRLCSP e polo disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 16 de abril de 2018. 

Leave Your Comment Here

*