PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – INFORMACIÓN DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

NOVEMBRO 2017 – INFORMACIÓN DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

No día de hoxe procedeuse a apertura dos sobres A) e B) presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PPOS/2015, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por ter presentada a mellor oferta económica:

Orde

Empresa Prezo ofertado

IVE incluído

Baixa

ofertada

1 ACEINSA SALAMANCA, S.A. 13.431,00 6.618,34
2 ACAD VIARIA, S.L.  13.834,04 6.215,30
3 SEBAGASA, S.A. 14.013,95       6.035,39
4 CONST. ENRIQUE C. CASAS, S.L. 17.001,84 3.047,50
5 NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A. 18.355,34 1.694,00
6 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 17.805,82 2.243,52
En arquivo adxunto únese o documento de apertura dos sobres A) e B).
O que se fai público para xeral coñecemento.
En Cambados, a 11 de novembro de 2017.
Servizo de Contratación.