PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS NO LUGAR DE BURGÁNS VILARIÑO

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS NO LUGAR DE BURGÁNS VILARIÑO

ANUNCIO

Por resolución da Alcaldía do 18/08/2017 (Decreto n.º 2017-159), adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA CAPA RODADURA E DOTACIÓN BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)”, incluídas no PC2016. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo 154.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

1. Entidade adxudicadora: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia que tramita o expediente. Contratación. Número de expediente: 1429/2017. Enderezo da Internet do perfil do contratante www.cambados.es

2. Obxecto do contrato.—Tipo de contrato: obras. CPV (referencia de nomenclatura): 45233140-2. Publicación do anuncio de licitación. BOPPO. Data de publicación: 13/06/2017.

3. Tramitación e procedemento.—Urxente e Aberto.

4. Orzamento base de licitación: 116.4903,96 € (96.201,62 € e 20.202,34 € Ive).

5. Formalización del contrato: Data de adxudicación: 18/08/2017 (Decreto n.º 2017-159). Data de formalización do contrato: 22/8/2017. Contratista: MARCONSA, S.A.

Importe de adxudicación: 72.787,31 € (Importe neto: 60.154,80 €. IVE: 12.632,51 €)

6.—Vantaxes da oferta adxudicataria: baixa de 43.616,65 €