PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS O VIVEIRO DE EMPRESAS

Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica. Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais, da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015, publicado o seu texto íntegro no […]