PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2022 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

ABRIL 2022 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co n.º 2022/MOD/008 e por importe total de 721.914,65 €.

De acordo co establecido nos artigos 177.2 e 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sométese o expediente administrativo a exposición pública polo período de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinalo e interpor perante o Pleno as reclamacións que consideren oportunas.

A modificación orzamentaria considerarase definitivamente aprobada se durante o citado prazo non se presentaran reclamacións en contra da mesma.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE