PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO

DECEMBRO 2020 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO

O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 26.11.2020, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal de Tráfico.

En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 do 2 de abril sométese o expediente a información pública por un período de trinta días hábiles contados desde a publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a presentación das reclamacións e suxerencias que se estimen oportunas.

No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.

Documento asinado e datado electrónicamente.