PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN ALCALDÍA

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN ALCALDÍA

DELEGACIÓN ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE D. VÍCTOR M. CAAMAÑO RIVAS, DO 11 AO 18 DE NOVEMBRO

Expediente G.1705/2018

DECRETO DA ALCALDÍA

Tendo que ausentarme da localidade do 11 ao 18 de novembro inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS.

Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, en concordancia co artigo 47 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, polo presente teño a ben RESOLVER:

1º.—Delegar no Tenente de Alcalde D. VÍCTOR M. CAAMAÑO RIVAS, as funcións da Alcaldía do 11 ao 18 de novembro inclusive, funcións que desempeñará na súa totalidade; e,

2º.—Que do presente Decreto se dea conta ó interesado, ós Xefes de Servizo do Concello de Cambados e ó Portavoz do grupo municipal do P.P., para o seu coñecemento e ós oportunos efectos, publicándose a presente delegación no B.O.P.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE