PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • TRANSPARENCIA NAS MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS.

TRANSPARENCIA NAS MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS.

8

Plan de ordenación e desenvolvemento urbanístico:

Plan Xeral de Ordenación Urbana (PGOU). Modificacións. Normas urbanísticas. Informes

Normas subsidiarias de planeamento

NORMATIVA BOP 20/03/1995: 2.1 NORMAS XERAIS.
NORMATIVA BOP 20/03/1995: 2.2 NORMAS DE EDIFICACION.
NORMATIVA BOP 20/03/1995: 2.3 NORMAS DE ORDENACION.
NORMATIVA BOP 20/03/1995: 2.4 NORMAS DE URBANIZACION E 2.5 NORMAS DE TRAMITACION.
CORRECCION DE ERROS DOG 22/05/1995.

MEMORIA DE ORDENACION (1).
MEMORIA DE ORDENACION (2).
MEMORIA DE ORDENACION (3).
MEMORIA DE ORDENACION (4).

MONTAXE PLANOS: NSP. PLANEAMENTO BASE (A0). 1/10000

MONTAXE PLANOS: NSP. SOLO URBANO: CAMBADOS (A0). 1/3000

MONTAXE PLANOS: NSP. SOLO URBANO: CAMBADOS (XESTION) (A0). 1/3000

Novos desenvolvementos urbanísticos. Normas urbanísticas

SAUI DE SETEPIAS, A-4

INDICE XERAL.
1. MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA DA ORDENACION DE DAS SUAS DETERMINACIONS.
2. NORMAS XERAIS.
3. ORDENANZAS REGULADORAS.
4. XESTION E EXECUCION DO PLAN PARCIAL.
5. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

DE REFORMA INTERIOR EN DESENVOLVEMENTO DA UG-7

MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA.
5.1. (INFORMACION) SITUACION EN RELACION COA ESTRUCTURA ORGANICA. 1/1000
5.2. (INFORMACION) TOPOGRAFICO. HIPSOMETRICO. CLINOMETRICO. USOS. INFRAESTRUCTURAS E VEXETACION EXISTENTE. 1/500
5.3. (INFORMACION) LIMITES DE ORDENACION ESTABLECIDOS NAS NN.SS.MM. 1/500
5.4. (INFORMACION) AXUTE DE DELIMITACION DO AMBITO DA UG-7 A REALIDADE. 1/500
5.5. (INFORMACION) ESTRUCTURA DA PROPIEDADE. 1/500

DE PROTECCION E ORDENAMENTO DO CONXUNTO HISTORICO DE CAMBADOS

CORRECCION DE ERROS DOG 30/12/1999.
NORMATIVA BOP 06/03/2000.
CORRECCION DE ERROS BOP 18/06/2003.

INDICE.
A. MEMORIA INFORMATIVA: MARCO TERRITORIAL.
A. MEMORIA INFORMATIVA: AMBITO DEL PLAN. ESTRUCTURA URBANA. (2.8 MB)
A. MEMORIA INFORMATIVA: DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. ACTIVIDAD URBANA.
A. MEMORIA INFORMATIVA: EDIFICACION.SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. INFRAESTRUCTURA URBANA. RED VIARIA.
B. RESULTADO DE LA PARTICIPACION PUBLICA. TRAMITE DE APROBACION.
C. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION.
ORD-AMBI. AMBITO DO PLAN ESPECIAL. 1/2000

PLANOS

1. CAT-F. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: FEFIÑAS. 1/1000.
1. CAT-C. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: CAMBADOS. 1/1000.
1. CAT-T. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: SANTO TOME. 1/1000.

FICHAS DE MAZA

INDICE GENERAL CATALOGO E INDICE FICHAS TOMO 7.
CAMBADOS: FICHAS C-01/C-07.
CAMBADOS: FICHAS C-08/C-12.
CAMBADOS: FICHAS C-13/C-15.
CAMBADOS: FICHAS C-16/C-18.
CAMBADOS: FICHAS C-19/C-21.
CAMBADOS: FICHAS C-23/C-26.
CAMBADOS: FICHAS C-27/C-31.
CAMBADOS: FICHAS C-32/C-33.
CAMBADOS: FICHAS C-34/C-36.
CAMBADOS: FICHAS C-37/C-44.
FEFIÑANES: FICHAS F-01.
FEFIÑANES: FICHAS F-02.
FEFIÑANES: FICHAS F-03/F-04.
FEFIÑANES: FICHAS F-05/F-08.
FEFIÑANES: FICHAS F-09/F-10.
FEFIÑANES: FICHAS F-11/F-13.

INDICE GENERAL CATALOGO E INDICE FICHAS TOMO 8.
FEFIÑANES: FICHAS F-18/F-21(1).
FEFIÑANES: FICHAS F-21(4)/F-26(1).
FEFIÑANES: FICHAS F-26(4)/F-29(6).
FEFIÑANES: FICHAS F-29(7)/F-33.
SANTO TOME: FICHAS T-01/F-01(34).
SANTO TOME: FICHAS T-01(35)/F-08(17).
SANTO TOME: FICHAS T-08(18)/F-12(4).
SANTO TOME: FICHAS T-12(4)/F-15(5).
SANTO TOME: FICHAS T-15(7)/F-19(1).
SANTO TOME: FICHAS T-19(2)/F-24(2).
SANTO TOME: FICHAS T-24(3)/F-29(2).
SANTO TOME: FICHAS T-29(3)/F-31(1).
SANTO TOME: FICHAS T-31(2)/F-33(3).
SANTO TOME: FICHAS T-33(4)/F-36(5).
SANTO TOME: FICHAS T-36(6)/F-38(14).
VARIOS.

DE REFORMA INTERIOR DA UG-1 O POMBAL

INDICE XERAL.
1. MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA E DA ORDENACION E DAS SUAS DETERMINACIONS.
2. ORDENANZAS REGULADORAS.
3. XESTION E EXECUCION DO PLAN ESPECIAL.
4. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

DE REFORMA INTERIOR DE MONTES DE OUTEIRO

NORMATIVA, MEMORIA XUSTIFICATIVA.

PP DE SETEPIAS, ORDENANZA NUM 1 DE EDIFICACION INDUSTRIAL E COMERCIAL

NORMATIVA BOP 16/04/2004.
INDICE, MEMORIA, NORMATIVA.

Desenvolvementos urbanísticos en execución. Normas urbanísticas. Modificacións

NSP NUM 3 A XUVENTUDE

NORMATIVA BOP 24/07/2002.
MEMORIA E NORMATIVA.
REPORTAXE FOTOGRAFICA DO AMBITO DA MODIFICACION PUNTUAL NUM 3.
ACTA DA COMISION TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTORICO.
CONVENIO URBANISTICO ENTRE O ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O ILUSTRISIMO CONCELLO DE CAMBADOS.
CONVENIO DE COLABORACION COA CONSELLERIA DE CULTURA, CS E TURISMO.

NSP NUM 5 AMBITO DO ANTIGO CAMPO DA MERCED. UG-2

NORMATIVA BOP 23/01/2002.
NORMATIVA E OUTROS.

NSP NUM 7 CONDICIONS PARTICULARES DO EQUIPAMENTO DE CEMITERIOS

NORMATIVA BOP 23/11/2001.
MEMORIA E NORMATIVA.
ANEXO 1: SITUACION DOS CEMITERIOS.

NSP NUM 6 AMPLIACION DAS INSTALACIONS DO CENTRO DE IES FRANCISCO ASOREY

NORMATIVA BOP 22/10/2001.
NORMATIVA E OUTROS.

Anuncios –  Convenios – Informes:

Documentos

Anuncios Urbanísticos (Publicación de modificacións de plans urbanísticos)
Convenios urbanísticos
Informes medioambientais do planeamento

Licitacións de Obras e Infraestruturas:

A información relativa ás empresas que concorren aos contratos de obras, así como as empresas adxudicatarias, importes adxudicados, etc, pódensse consultar nos documentos de Adxudicación e de Clasificación de empresas recollidos en cada un dos contratos de obras publicados no Perfil de Contratante.
Poden  tamén consultarse noutros documentos elaborados para maior comodidade de consulta.
Publicación de  proxectos e contratacións de obras municipais
Nome de empresas que realizaron obras de urbanización importantes
Listado empresas que concorreron ás contratacións

Indicadores económicos sobre urbanismo:

Indicadores de urbanismo (ingresos e gastos derivados do urbanismo; investimento por habitantes)

Voltar atrás