PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2020 – BASES DOS PREMIOS DE ENTROIDO 2020

Aprobadas as Bases dos premios do Entroido 2020 e publicadas as mesmas no portal de transparencia, ábrese o prazo de inscrición para participar nos concursos. O prazo de inscrición será dende o xoves 13 de Febreiro e ata o venres 21 de febreiro. As solicitudes recolleranse na biblioteca municipal Luís Rei de luns a venres […]

FEBREIRO 2020 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ OS DÍAS 23 E 24 DE XANEIRO

DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade os días 23 e 24 de xaneiro, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]

FEBREIRO 2020 – ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROVISION DE POSTO DE AUXILIAR DE ALCALDIA EN REXIME DE COMISION DE SERVIZOS

Mediante Resolución da Alcaldía aprobouse a convocatoria de provisión temporal do posto sinalado no Anexo I mediante comisión de servizos voluntaria As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude que se adxunta no Anexo II e presentaranse en papel no Rexistro Xeral do Concello de Cambados ou a través […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en PerÍodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2019 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2019 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes […]

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T. ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación da relación de postos de traballo O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.11.2019, aprobou inicialmente a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra […]

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación do cadro de persoal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.11.2019, aprobou inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 239, do […]

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN PADRÓN DE AUGA 2019-4T

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2019 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 4º trimestre do ano 2019 […]

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIATipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de xaneiro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 3 de febreiro de 2020 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 28/11/2019 (Expte. PLN/2019/18) 2. Expediente […]