PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DO MERCADO

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos as TAXAS POLO SERVIZO DO MERCADO correspondente a Remesa: MERCADO OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO […]

FEBREIRO 2019 – BASES PARA A SELECCIÓN DE 20 TRABALLADORES DE DIVERSAS CATEGORÍAS E PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVICIOS MUNICIPAIS, CON CARGO Ó PLAN CONCELLOS 2019

É obxecto das presentes bases de convocatoria regular a contratación de traballadores desempregados para a execución do proxecto “CONSERVACIÓN DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS”, en réxime laboral temporal, a tempo parcial, e na modalidade de contrato de obra ou servicio determinado de interés xeral e social. A presente selección enmárcase dentro da Subvención concedida pola […]

LISTA DE OCUPACIÓNS PLAN CONCELLOS 2019

Todas aquelas persoas interesadas en participar no proceso selectivo para cubrir as distintas prazas que o Concello vai ofertar o abeiro da subvención con cargo o plan de concellos 2019 (liña 3.- emprego para conservación de bens e servizos municipais). Da excma. Deputación provincial de Pontevedra, xa que as ofertas foron presentadas na Oficina de […]

FEBREIRO 2019 – ACTA DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO

ACTA DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISION INTERINA DE PRAZAS DUNHA TRABALLADORA SOCIALNO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – APROBACIÓN PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2º SEMESTRE 2018

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROSESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2018. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2018 e […]

XANEIRO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2018

EDICTOAnuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF 11 […]

XANEIRO 2019 – PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 1º CUADRIMESTRE 2019

Achégase padróns, en formato dixital, das Taxas e Prezos Públicos que máis adiante se detallan, correspondentes ao CONCELLO DE CAMBADOS, para a súa exposición neste Concello durante o plazo indicado no anuncio de exposición pública e cobranza que tamén se achega, isto é, do 04 de febreiro ata o 01 de marzo de 2019, ámbolos […]

XANEIRO 2019 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. CONSTANTINO CORDAL

DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. CONSTANTINO CORDAL RODRIGUEZ PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL O 30 – XANEIRO – 2019 ENTRE J.C.C.P. E A.C. DE S. —