PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – Resolución Alcaldía aprobación lista provisional de candidatos/as admitidos o proceso selectivo de Director/a do Obradoiro de Garantía Xuvenil “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”

De acordo coas Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil. Vista a Resolución da Alcaldía do 22.10.2020 pola que se aprobaron as Bases da convocatoria do Equipo Técnico (Director/a, Docentes e Administrativo/a). Visto que foi convocado un novo proceso selectivo para […]

AGOSTO 2021 – DECRETO 2021-1114 [Resolución Alcaldía contratación de Dª Silvia Domínguez Torrado como Docente limpeza espazos abertos e instalacións industriais e xestión de residuos.]

Expediente 3201/2020 Vistas as Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil. Vista a Acta do Tribunal Cualificador, de data 20/08/2021, relativa á de avaliación dos méritos presentados polos/as aspirantes para participar no proceso selectivo para a cobertura do posto de Docente […]

AGOSTO 2021 – ANUNCIO DECRETO 2021-1118 [RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 TRABALLADORES.]

Vistas as Bases reguladoras para a contratación temporal de 5 traballadores demandantes de emprego perceptores da Renda de Integración de Galicia (Risga) e de conformidade co establecido na cláusula oitava das Bases reguladoras do proceso selectivo “…O sistema de selección dos aspirantes será o de concurso de méritos (criterios de preferencia), segundo o establecido no […]

AGOSTO 2021 – TAXA SAF XUÑO 2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

AGOSTO 2021 – Decreto aprob. lista provisional admitidos e excluídos proceso selectivo 5 traball. perceptores RISGA

Vista a concesión a este Concello dunha subvención, por parte da Consellería de Emprego e Igualdade, para contratación de 5 traballadores perceptores da Renda de Integración Social de Galicia, por un período de 9 meses. Vistas as Bases Reguladoras do proceso selectivo, para a contratación dos 5 traballadores perceptores da Renda de Integración Social de […]

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN_18/08/2021, PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día de hoxe 18 de agosto de 2021, sesión na que se deu conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresa ao procedemento de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”. ACTA MESA […]

AGOSTO 2021 – Resol. proceso selectivo Experto/a Docente módulo limpeza espazos abertos e inst. industriais, xestión de residuos OS . SEAG0209/018/.

Resol. proceso selectivo Experto/a Docente módulo limpeza espazos abertos e inst. industriais, xestión de residuos OS . SEAG0209/018/. Nivel: 1 (lista provisional, prazo emenda, tribunal cualificador e data avaliación méritos) Resolución lista provisional de candidatos

AGOSTO 2021 – Convocatoria proceso selectivo para Director/Directora do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”

Selección dun Director/Dirctora do obradoiro de emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II” Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo da praza convocada de Director/Directora do Obradoiro de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”, poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando […]

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS QUE CONTEÑEN AS OFERTAS ECONÓMICAS, PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratacion, da sesión celebrada o día 13/08/2021, relativa á  apertura dos arquivos electrónicos, que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICA En […]

AGOSTO 2021 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1100, de data 12/08/2021, adxudicáronse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS” á empresa “GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.”, que as executará polo prezo e melloras (3) seguintes: MELLORAS OFERTADAS: Empresa Prezo s/IVE IVE Prezo c/IVE Baixa Nº 1 Nº 2 Nº 3 GALSUR, S.L.U. 72.205,64 15.163,18 87.368,82 26.097,18 SI […]