PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ORZAMENTOS

orz

2018

ORZAMENTO 2018 – RESUMO CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PDF
BASES DE EXECUCÓN DO ORZAMENTO 2018 PDF
ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBEDA ORZAMENTO 2018 PDF
MEMORIA ALCADÍA ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO DE INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL ORZAMENTO 2018 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
CADRO DE PERSOAL 2018 PDF
INFORME ESTABILIDADE ORZAMENTO 2018 PDF
INFORME DE INTERVENCIÓN ORZAMENTO 2018 PDF
INFORME DE SECRETARÍA ORZAMENTO XERAL 2018 PDF
AVANCE LIQUIDACIÓN INGRESOS 2017 PDF
AVANCE LIQUIDACIÓN GASTOS 2017 PDF
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS 2016 PDF
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS 2016 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2016 PDF
CONTA XERAL 2016 PDF

 

2017

 

ORZAMENTO 2017 – RESUMO CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PDF
ORZAMENTO 2017 – APLICACIONS GASTOS PDF
ORZAMENTO 2017 – APLICACIONS INGRESOS PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE GASTOS 2016 PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE INGRESOS 2016 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2016 PDF
REMANENTE DE TESOURERIA PDF
MEMORIA ALCADIA ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2017 PDF
ESTADO DE INVESTIMENTOS REAIS 2017 PDF
ANEXO INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2017 PDF
ANEXO ESTADO DA DEBEDA ORZAMENTO 2017 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS 2017 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL PDF
BASES DE EXECUCON DO ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME INTERVENCION AVALIACION CUMPRIMENTO ESTABILIDADE E DEBEDA PDF
INFORME DE INTERVENCION AO ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME DE INTERVENCION ESTABILIDADE LIQUIDACION 2016 PDF
INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2016 PDF
CONTA XERAL 2016 PDF

 

 2016

Relación de aplicacións orzamentarias de gastos e conceptos de gastos. PDF
Presuposto de ingresos. PDF
Memoria da Alcaldía. PDF
Informe económico-financieiro. PDF
Anexo dos investimentos a realizar. PDF
Estado da situación da débeda municipal. PDF
Bases da execución do orzamento. PDF
Relación de postos de traballo. PDF
Anexo de persoal. PDF
Avance de liquidación do orzamento do ano 2015 PDF
Informe da Intervención do orzamento do ano 2016 PDF
CONTA XERAL 2015 PDF

2015

Relación de aplicacións orzamentarias de gastos e conceptos de gastos. PDF
Presuposto de ingresos. PDF
Memoria da Alcaldía. PDF
Informe económico-financieiro. PDF
Anexo dos investimentos a realizar. PDF
Estado da situación da débeda municipal. PDF
Bases da execución do orzamento. PDF
Relación de postos de traballo. PDF
Anexo de persoal. PDF
Avance de liquidación do orzamento do ano 2014 PDF
Informe da Intervención do orzamento do ano 2015 PDF
CONTA XERAL 2014 PDF

Voltar atrás