PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE CAMBADOS O pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 28 de xullo de 2016, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica no Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2017

Oferta de emprego público A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o 31 de decembro de 2017, acordou por unanimidade dos membros presentes aprobar a oferta de emprego público, ano 2017 (expediente 4925/2017) nos seguintes termos: PRIMEIRO.—Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Cambados para o ano 2017, nos termos e […]

XANEIRO 2018 – ANUNCIO PROPOSTA ADXUDICACION CONTENEDORES SOTERRADOS RUA OURENSE

O pasado día 11 de xaneiro de 2018, procedeuse á apertura dos sobres A) documentación xeral e  sobres B)ofertas económicas, presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, formulándose […]

XANEIRO 2018 – CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 16 de xaneiro de 2018 (martes), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte ORDE DO DÍA: ÚNICO.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres […]

XANEIRO 2018 – COBRANZA TAXA CONSERVATORIO DE MÚSICA 2T 2017-18

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos TAXA CONSERVATORIO DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2017/2018 o seguinte: Durante o prazo comprendido […]

XANEIRO 2018- COBRANZA TAXA ESCOLA DE MÚSICA 2T 2017-18

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos TAXA ESCOLA DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2017/2018 o seguinte: Durante o prazo […]

XANEIRO 2018 – REMATE OBRAS DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO

Nestas datas veñen de rematarse pola Empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, as obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO”, financiadas ao 100% con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), ascendendo a un total un importe de 30.809,88 € (IVE incluído) e cunha baixa de 19.190,12 € sobre o prezo de licitación. O que se fai público […]

XANEIRO 2018 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 4T 2017

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: TAXA MERCADO 4º TRIMESTRE 2017 […]

XANEIRO 2018 – COBRANZA TAXA PRAZA 4T 2017

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: TAXA PRAZA 4º TRIMESTRE 2017 […]

XANEIRO 2018 – COBRANZA TAXA DO LIXO PRAZA 4T 2017

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: TAXA LIXO PRAZA 4º TRIMESTRE […]