PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMIÑOS

ANUNCIO INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 29 de xuño de 2017, acordou aprobar inicialmente o inventario de camiños do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – ANUNCIO DO SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS DE PONTEVEDRA

ANUNCIO, do Servizo de Infraestructuras Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación das Bases de Reestruturación Parcelaria da zona de Oubiña- 2º sector (Cambados-Pontevedra) Comunícase a todas as persoas interesadas na reestruturación parcelaria da zona de Oubiña, 20 sector ( Cambados-Pontevedra) que, con data 18 de decembro de 2017, o director xeral de Desenvolvemento […]

XANEIRO 2018 – DECRETO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO MES DE XANEIRO

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co disposto […]

XANEIRO 2019 – MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 22 de xaneiro de 2018 (luns), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte ORDE DO DÍA: ÚNICO.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Outros documentos, notificacións e informacións públicas APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL O pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 26 de abril de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do Centro de Desenvolvemento Local do Concello de Cambados (BOPPO nº 15 do 25 de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE CAMBADOS O pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 28 de xullo de 2016, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica no Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2017

Oferta de emprego público A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o 31 de decembro de 2017, acordou por unanimidade dos membros presentes aprobar a oferta de emprego público, ano 2017 (expediente 4925/2017) nos seguintes termos: PRIMEIRO.—Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Cambados para o ano 2017, nos termos e […]

XANEIRO 2018 – ANUNCIO PROPOSTA ADXUDICACION CONTENEDORES SOTERRADOS RUA OURENSE

O pasado día 11 de xaneiro de 2018, procedeuse á apertura dos sobres A) documentación xeral e  sobres B)ofertas económicas, presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, formulándose […]

XANEIRO 2018 – CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 16 de xaneiro de 2018 (martes), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte ORDE DO DÍA: ÚNICO.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres […]

XANEIRO 2018 – COBRANZA TAXA CONSERVATORIO DE MÚSICA 2T 2017-18

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos TAXA CONSERVATORIO DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2017/2018 o seguinte: Durante o prazo comprendido […]