PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Administrador

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DO POLÍGONO DE O SALNÉS–CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS Por resolución da Alcaldía do 19 de outubro de 2017 (Decreto núm. 2017-0304), adxudicouse o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS–CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA” subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o 2017, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO […]

NOVEMBRO 2017 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCAIS

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 30 de outubro de 2017, a modificación das seguintes ordenanzas fiscais: 1. Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. 2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. 3. Modificación da ordenanza […]

NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola empresa EDECO ENERGÍAS, S.L., finalizáronse as obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DE SERVIZOS MUNICIPAIS NA RÚA OURENSE”, que ascenderon a un total importe de 42.592,00 € (Ive engadido) e “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA RÚA SAN FRANCISCO”, que ascenderon a un total importe de 42.350,00 […]

NOVEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Bases e convocatoria para a contratación de persoal docente para impartir o curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio. Presentación de solicitudes, data e horario: Instancia dirixida á Alcaldesa, durante o prazo de 5 días naturais en modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación a contar dende o día seguinte ao da […]

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO INSTANDO A QUE SE DEIXE DE PERSEGUIR A AXUDA ENTRE FAMILIARES E VECIÑOS NON RETRIBUÍDA

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte Exposición de motivos: A […]

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABLADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte                                           Exposición de motivos […]

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDÚOS SÓLIDOS URBANOS

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte                                           Exposición de motivos […]

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE SUMIDOIROS

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte                                           Exposición de motivos […]

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte                                           Exposición de motivos […]