PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

MARZO 2018 – RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO

Por Resolución desta Alcaldía de data 05/03/2018, adxudicouse á empresa “TECNOGALL, S.L.“, o contrato das obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO”, por importe de vinte e dous mil douscentos setenta e sete euros con sesenta e oito céntimos ( 22.277,68 €), de IVE a cantidade de catro mil seiscentos setenta e […]

MARZO 2018 – BASES SELECCIÓN DE 24 TRABALLADORES CON CAGO O PLAN DE CONCELLOS 2018

BASES PARA A SELECCIÓN DE 24 TRABALLADORES/AS DE DIVERSAS CATEGORIAS E PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVICIOS MUNICIPAIS, CON CAGO O PLAN DE CONCELLOS 2018 (LIÑA 3.- Emprego para conservación de bens e servizos municipais). DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. No BOP.- nº 2, do 3 de Xaneiro de 2018 a Deputación de Pontevedra publicou […]

FEBREIRO 2018 – NFORME-PROPOSTA APERTURA SOBRES A) E B) DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA”

No enlace que figura neste apartado, únese o INFORME-PROPOSTA da apertura dos sobres A) e B), presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA” CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. O Concello solicitou unha subvención de 11.831 euros á Diputación de […]

FEBREIRO 2018 – SUSPENSIÓN PROCESO SELECTIVO OFICIAL DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS

CONVOCATORIA, COBERTURA POLO SISTEMA DE MOBILIDADE, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, NÚMERO 3507/2017 A Alcaldesa do Concello de Cambados, por resolución de data 29 de xaneiro do 2017, adoptou o seguinte acordo: “En data 6 de outubro, publicáronse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, Número 193, as “Bases […]

FEBRERO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 1 DE MARZO

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co previsto […]

FEBRERIO 2018 -PADRÓN DE TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA 2º SEMESTRE 2017

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2017. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2017 […]

FEBREIRO 2018 – LISTA DE OCUPACIÓNS PLAN CONCELLO 2018

O Concello de Cambados vai contratar un total de 24 persoas desempregadas neste exercicio mediante o Plan de Obras e Servicios (Plan Concellos) 2018. O Plan de Emprego, incluído na liña 3 do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o exercicio 2018, permite destinar un total de 215.155,76 € […]

FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, 19/02/2018, DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS DE SOTERRAMENTO LIÑA B.T. R/REAL

En documento adxunto, insértase a Acta da Mesa de Contratación celebrada, no día de hoxe, 19 de febreiro de 2018, na que se dou conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas formuladas no procedemento de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA R/REAL”. En Cambados, 19 de febreiro de 2018. Servizo de […]

FEBREIRO 2018 – INFORME PROPOSTA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN ILUMINACIÓN VIAL AVDA. VILARIÑO”

No día de hoxe, 19/2/2018, abríronse as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento para a contratación menor das obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO” , incluídas no PC/2017 subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial e, unha vez valoradas polos Técnicos, formularon a proposta de adxudicación que figura no […]

FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 22/01/2018. SOTERRAMENTO LIÑA BT RÚA REAL

En documento adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado 22 de xaneiro de 2018, relativa á apertura dos SOBRES B), ofertas económicas presentados polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”. Acta Mesa