PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

DECEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 20 de decembro de 2018 ás 21:00 2ª convocatoria: 20 de decembro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Expediente 5210/2018. Cargos Públicos.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª MONICA MONTSERRAT PEÑA OTERO COMO CONCELLEIRA […]

DECEMBRO 2018 – COBRANZA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, OUTURBO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005),comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SERVIZO AXUDA […]

DECEMBRO 2018 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005),comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SERVIZO AXUDA […]

DECEMBRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Aprobados polo Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de outubro de 2018, os expedientes de modificacións orzamentarias de suplemento de crédito n.º 01/2018 (Expediente 3819/2018) e transferencia de créditos nº 06/2018 (Expediente 4513/2018), e non téndose presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, en cumprimento […]

DECEMBRO 2018 – EXPTE. EXPROP. FORZOSA PROX. CONSTRUCION ITINERATRIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300, VILARIÑO- POLIGONO DO SALNES

EXPTE. EXPROP. FORZOSA PROX. CONSTRUCION ITINERATRIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300, VILARIÑO- POLIGONO DO SALNES (CLAVE: PO/16/062.06).- COMUNICAC. AFECTADOS E DATA FORMALIZACIÓN ACTAS OCUPACIÓN EXPTE. EXPROP. FORZOSA PROX. CONSTRUCION ITINERATRIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300, VILARIÑO- POLIGONO DO SALNES

DECEMBRO 2018 – DELEGAC. ALCALDÍA NA CONCELLEIRA Dª Mª JOSEFA CACABELOS DOMÍNGUEZ – MATRIMONIO CIVIL

DELEGAC. ALCALDÍA NA CONCELLEIRA Dª Mª JOSEFA CACABELOS DOMÍNGUEZ – MATRIMONIO CIVIL 07-DECEMBRO-2018: J.A.T.C. E R.G.P. RESOLUC. DELEGACIÓN ALCALDÍA EN MARÍA JOSEFA CACABELOS DOMÍNGUEZ  

NOVEMBRO 2018 – PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018

PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS 2018 BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PROMOCIÓN ECONOMICA SOLICITUD SUBVENCIÓNS PROMOCIÓN ECONOMICA De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo se puede […]

NOVEMBRO 2018 – CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018/2019

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA Y El TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS 2018/2019 BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018-2019 De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de […]

NOVEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL AÑO 2018 BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2018 De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo […]