PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

MAIO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO ORZAMENTOS 2018

DECRETO DE ALCALDÍA DA CONVOCATORIA Expediente núm.:PLN/2018/2 Órgano colexiado: O Pleno FATIMA ABAL ROMA, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Extraordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 10 de maio de 2018 ás 21:00, 2ª convocatoria: 10 de maio de 2018 ás 22:00 […]

MAIO 2018 – EXPOS. PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2018

EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2018 Aprobados pola Tesourería da Deputación Provincial de Pontevedra — ORAL os padrón do Imposto sobre vehiculos de tracción mecanica (IVTM) do exercicio 2018, poranse ó dispor do público no Concello de CAMBADOS, dende o día 4 de abril ao 4 de maio de […]

MAIO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E, PREZOS PÚBLICOS

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E, PREZOS PÚBLICOS POR: Entrada de Vehículos, Letreiros, Escaparates, Vados, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos,  Paraventos e semellantes do 2º Cuadrimestre 2018. Caixeiros Automáticos, Licencia de Taxi, Ocupación Vía Pública e Quioscos do 2017. Recollida Lixo do 2º Cuadrimestre […]

ABRIL 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE PEÑA”

ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE PEÑA” Por resolución desta Alcaldía, de data 25/04/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA”, á empresa “CONSTRUCCIONES RIMAL, S.L.”, por importe de sete mil trescentos euros con dezasete céntimos (7.300,17 […]

ABRIL 2018 -ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”

Por resolución desta Alcaldía, de data 24/04/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”, á empresa “NAROM, S.L.”, por importe de 36.360,02 € e 7.635,60  € de IVE, totalizando un importe de 43.995,62 € e cunha baixa de 6.825,25 € sobre o prezo de licitación (50.820,87 €). As mencionadas […]

ABRIL 2018 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS. ANUNCIO. 1.- Entidade adxudicataria: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia: Secretaría. Expte. Deputación nº: 2016015233. Expediente municipal nº 3766/2017. 2.- Obxecto do contrato: Soterramento de liña de baixa tensión na Rúa Real (Cambados). 3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. […]

ABRIL 2018 – INFORME-PROPOSTA PARA ADXUDICACIÓN

CONTRATO DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES” AGADER 2017-2018 Nos enlaces que se xuntan, únense a dilixencia de apertura dos sobres a) documentación xeral e sobres b) oferta económica das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES“, […]

ABRIL 2018 – ANUNCIO FACENDA FORAL BIZKAIA

Notificación de Dilixencia de Embargo da mercantil Frigorificos Sete Pías, SL REM. ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA RELATIVO EMPRESA  FIGORIFICOS SETE PIAS S.L.

ABRIL 2018 – OPOSICIÓNS E CONCURSOS

ORDE do 22 de marzo de 2018 pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local. De conformidade co establecido no Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección […]