PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2023 – RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PROCESOS ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

MAIO 2023 – RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PROCESOS ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PROCESOS ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

Resolución da Alcaldía – Expediente 5087/2022

Vista a Resolución da Xunta de Goberno Local de 12.05.2022 pola que se aprobou a oferta de emprego público para a articulación e materialización dos procesos de estabilización do emprego temporal previstos na Lei 20/2021 de 28 de decembro, de medidas urxentes para redución da temporalidade no emprego público (BOP nº 95 de 19.05.2022) con acordo de corrección de erros mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 08.06.2022 e 05.04.2023 (BOP nº 113 de 14.06.2022 e nº 76 de 20.04.2023).

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de 21.12.2022 polo que se aprobaron as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos de estabilización do emprego temporal derivados da Lei 20/2021 do 28 de decembro de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e a Resolución da Alcaldía do 21.10.2022 de aprobación da súa convocatoria publicadas no BOP nº 246 de 27.12.2022 con corrección de erros mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 05.04.2023 e Resolución da Alcaldía do 05.04.2023 (BOP nº 82 de 28.04.2023)

Visto que se publicou extracto da convocatoria no «Diario Oficial de Galicia» número 248 do 30.12.2022 e anuncio no Boletín Oficial do Estado nº 16 de 19.01.2023.

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base sétima do proceso selectivo,

RESOLVO:

1.Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as dos procesos selectivos:

1738.png

1861.png
1895.png
1931.png
1965.png
2000.png
2034.png
2068.png
2104.png