PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2023 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMBADOS 2023.

MAIO 2023 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMBADOS 2023.

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-905, de data 26/05/2023, adxudicouse o contrato de “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 2023”, polo prezo e condicións que se indican seguidamente:

Nome/Razón social CULTUREVEN, S.L.

Prezo

14.893,00

21 % IVE

3.127,53

Importe total

18.020,53

Duración: 4 meses

30 horas semanais.

2 persoas.

2 Persoas para a prestación do servizo de atención ao público e información que dispoñan dalgunha das titulacións seguintes: Diplomatura / Grao en Turismo.= Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas ou Ciclo Superior en Comercialización Turística e Guía.= Certificado de profesionalidade e promoción turística local e información ao visitante (Código HOTI0108).

En todo caso darase estrito cumprimento ao establecido nas Bases Reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da prestación de servizos de información e atención ao público en Oficinas de Turismo 2023 (BOPPO n.º 15, 23/01/2023), da Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro das que se outorgou a subvención para a contratación do servizo.

O investimento atópase subvencionado ao 75% pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro das Bases reguladoras para a concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da prestación de servizos de información e atención ao público en Oficinas de Turismos 2023, BDNS (Identif.):671581

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e polo artigo 17 c) das anteditas Bases reguladoras.