PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007

ABRIL 2023 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007

N. Expediente: 1124/2023

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007

O Pleno desta Corporación, en sesión extrordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2023, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co n.º 2023/MOD/007 e por importe total de 703.517,37 €. Non téndose presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público considérase o mesmo aprobado definitivamente e en cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 2/2004 de 5 de marzo, publícase o resumo do orzamento de gastos resultante a nivel de capítulos:

Capítulo

Descrición

Créditos Definitivos €

1

GASTOS DE PERSOAL

4.769.115,58

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

5.426.405,78

3

GASTOS FINANCEIROS

3.100,00

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

408.143,78

5

FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS

0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

1.244.593,55

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

322.462,64

8

ACTIVOS FINANCEIROS

22.000,00

9

PASIVOS FINANCEIROS

224.388,06

TOTAL

12.420.209,39

Contra a aprobación definitiva da Modificación Orzamentaria poderá interpoñerse directamente recurso Contencioso – Administrativo na forma e prazos que establecen a normativa vixente, segundo o disposto no artigo 171 en relación cos artigos 177 e 179 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

(Documento asinado electronicamente)