PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL DE 2023 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN A PRAZA RODAS PC2022.

ABRIL DE 2023 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN A PRAZA RODAS PC2022.

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0640, de data 18/04/2023, adxudicouse o contrato das obras de “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS, á empresa COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L., polo prezo que se indica seguidamente:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

37.800,00

7.938,00

45.738,00

4.923,56

O investimento atópase subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e a Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2022.