PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2023 – CALENDARIO FISCAL APROBADO PARA O EXERCICIO 2023

CALENDARIO FISCAL APROBADO PARA O EXERCICIO 2023 Asunto: Normas para a cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. calendario de cobro do exercicio 2023. En cumprimento do establecido no artigo 23 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais da Deputación de Pontevedra, e no artigo […]

XANEIRO 2023 – CONVOCATORIA DOS CONCURSOS DO ENTROIDO 2023

CONVOCATORIA DOS CONCURSOS DO ENTROIDO 2023 BDNS(Identif.):671926 De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/671926) Primeiro. Obxecto. Regulación da participación e concesión dos premios dos […]

XANEIRO 2023 – COBRANZA PADRÓNS SERVIZO AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2022

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes as Remesas: SAF […]

XANEIRO 2023 – PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 26 de xaneiro de 2023 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 24.11.2022 (Expediente PLN/2022/9) 2. Expediente 288/2023. Proposta do grupo municipal Cambados Pode para […]

XANEIRO 2023 – Anuncio BOE convocatoria e bases procesos de estabilización emprego temporal

Resolución de 30 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 246, de 27 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer: Una plaza de Oficial […]