PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION DO REGULAMENTO DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL E PUBLICACIÓN DO TEXTO CONSOLIDADO

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION DO REGULAMENTO DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL E PUBLICACIÓN DO TEXTO CONSOLIDADO Expte. 4048/2022 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL. O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o […]

DECEMBRO 2022 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS PC2022

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1619 de data 24/11/2022, adxudicouse o contrato das obras de “PAVIMENTACIÓN BEIRARRÚAS RÚA POMBAL – RIBEIRA DE FEFIÑÁNS 2022008324”, á empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., polo prezo, prazo de execución e mellora que se describe seguidamente: Prezo s/IVE IVE Prezo c/IVE Baixa Prazo ofertado Mellora ofertada 182.800.00 38.388,00 221.188,00 13.492,86 3 meses SI MELLORAS A […]

DECEMBRO 2022 – ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE FORMACIÓN DO PERSOAL DO PUNTO LIMPO DO CONCELLO

Por Decreto da Alcaldía 2022-1600, de data 21/11/2022, adxudicouse o contrato menor do servizo que se describe seguidamente: Expte. Subvención Xunta: PPLL-043-2022-RES Expte. Subv. Concello: 1919/2022 Expte. Contratación: 4462/2022 Tipo Contrato CONTRATO MENOR DE SERVIZOS CPV 80540000-1 Servizos de formación en materia ambiental Obxecto FORMACIÓN PARA PERSOAL DO PUNTO LIMPO Servizo/ Área CONTRATACIÓN Terceiro proposto: COGAMI RECICLADO DE […]

DECEMBRO 2022 – GASTOS E INGRESOS LXX FESTA DO ALBARIÑO

Atendendo ao compromiso asumido de transparencia polo Goberno de Cambados de facer públicos as facturas de gastos e ingresos da celebración da LXX Festa do Albariño, xúntanse a continuación o arquivo co desglose de gastos das facturas recibidas a día de hoxe no Concello de Cambados e ingresos da Festa do Albariño polos distintos conceptos […]

DECEMBRO 2022 – DH.W36.87882, LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U., SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA NAVE COMERCIAL SUPERMERCADO, NO LUGAR DE SINEIRO, CONCELLO DE CAMBADOS

DH.W36.87882, LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U., SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA NAVE COMERCIAL SUPERMERCADO, NO LUGAR DE SINEIRO, CONCELLO DE CAMBADOS ANUNCIO Lidl Supermercados SAU solicita de Augas de Galicia co CIF: Q1500378C, a autorización de obras no lugar de Sineiro, parroquia de Vilariño (Santo Adrián), Concello de Cambados (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓNS P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR, DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA OUTUBRO 2022

COBRANZA PADRÓNS P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR, DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA OUTUBRO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós […]

DECEMBRO 2022 – Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de letrado/a asesor/a xuridico/a (OEP/2020)

Anuncio de resultado final do proceso selectivo convocado para a cobertura dunha praza da escala de administración especial, subescala técnica, letrado/a asesor/a xurídico/a (OEP/2020) e proposta de nomeamento como funcionario de carreira Reunido o Tribunal Cualificador en sesión celebrada o pasado 01.12.2022, e en cumprimento do disposto nas Bases sétima e oitava do proceso selectivo, […]

DECEMBRO 2022 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023

AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023 O Concello de Cambados concede as subvencións correspondentes ás Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2022/2023, ás solicitudes que figuran a continuación (196) e polo importe que se indica (29.900,00 €), comprometendo o gasto con cargo á […]