PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2022 – DH.W36.87882, LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U., SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA NAVE COMERCIAL SUPERMERCADO, NO LUGAR DE SINEIRO, CONCELLO DE CAMBADOS

DH.W36.87882, LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U., SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA NAVE COMERCIAL SUPERMERCADO, NO LUGAR DE SINEIRO, CONCELLO DE CAMBADOS ANUNCIO Lidl Supermercados SAU solicita de Augas de Galicia co CIF: Q1500378C, a autorización de obras no lugar de Sineiro, parroquia de Vilariño (Santo Adrián), Concello de Cambados (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓNS P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR, DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA OUTUBRO 2022

COBRANZA PADRÓNS P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR, DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA OUTUBRO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós […]

DECEMBRO 2022 – Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de letrado/a asesor/a xuridico/a (OEP/2020)

Anuncio de resultado final do proceso selectivo convocado para a cobertura dunha praza da escala de administración especial, subescala técnica, letrado/a asesor/a xurídico/a (OEP/2020) e proposta de nomeamento como funcionario de carreira Reunido o Tribunal Cualificador en sesión celebrada o pasado 01.12.2022, e en cumprimento do disposto nas Bases sétima e oitava do proceso selectivo, […]