PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ASISTENCIAS E ESTANCIAS NA GARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS E LUDOTECA NOS MESES DE VERÁN

NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ASISTENCIAS E ESTANCIAS NA GARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS E LUDOTECA NOS MESES DE VERÁN

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2022, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da Taxa por asistencias e estancias na Gardería Infantil Municipal de Cambados e Ludoteca nos meses de verán.

En cumprimento do disposto no artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o expediente a información pública por un período de trinta días hábiles contados desde a publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a presentación das reclamacións e suxerencias que se estimen oportunas.

De non presentarse reclamacións nin suxerencias, se entenderá elevado a definitivo o acordo adoptado ata entón provisional.

Cambados, novembro de 2022