PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2022 – CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2022

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións: (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/661137) Primeiro. Beneficiario/as. Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), […]