PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2022 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO NOVEMBRO 2022

NOVEMBRO 2022 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO NOVEMBRO 2022

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 24 de novembro de 2022 ás 21:00; 2ª convocatoria: 28 de novembro de 2022 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 29.09.2022 (Expediente PLN/2022/8)
2. Expediente 4817/2022. Plan de igualdade entre mulleres e homes 2023/2026
3. Expediente 4175/2022. Modificación da ordenanza reguladora da taxa por asistencias e estancias na gardería infantil municipal de Cambados e Ludoteca
4. Expediente 2016/2020. Proposta de bonificación do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras das obras de retello na rúa Nova nº 3 (Promotora: María Emilia Cuíñas Álvarez)
5. Expediente 130/2022. Proposta de bonificación do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras das obras de rehabilitación de vivenda na rúa Montesacro nº 11 (Promotora: Mercedes Álvarez Fernández)
6. Expediente 4820/2022. Proposta do grupo municipal Cambados Pode para a posta en marcha dun plan de limpeza integral e un plan de mantemento das infraestruturas públicas
7. Expediente 4821/2022. Proposta do grupo municipal Cambados Pode para declarar a prolongación da rúa Pacheca como un proxecto de interese xeral de execución prioritaria e urxente
8. Expediente 4867/2022. Proposta do grupo municipal PP para a provisión de prazas no hospital comarcal do Salnés
9. Expediente 4868/2022. Proposta do grupo municipal PP relativa ás peaxes das autoestradas estatais AP-9 e AP-53
B) Actividade de control
10.Expediente 1635/2022. Dación de conta do informe de Tesourería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Segundo e terceiro trimestre 2022
11.Dación en conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía (do 27.09.2022 ao 21.11.2022)