PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2022 – COBRANZA PADRONS SEP.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA SETEMBRO 2022

NOVEMBRO 2022 – COBRANZA PADRONS SEP.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA SETEMBRO 2022

COBRANZA PADRONS SEP.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA SETEMBRO 2022

Anuncio de cobranza en Período Voluntario

De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes as Remesas: SAF LIBRE CONCURRENCIA E SAF DEPENDENCIA SETEMBRO 2022 o seguinte:

Durante o prazo comprendido entre 21 de novembro de 2022 ata o 23 de xaneiro de 2023, procederase ó cobro en período voluntario da cota do Padrón citado.

Forma de Pagamento

a) Mediante ingreso nas contas de recadación do concello abertas nas seguintes entidades bancarias:

• ABANCA

• CAIXABANK

• BANCO SABADELL

b) Domiciliación bancaria: O cargo en conta efectuarase durante a segunda semana do mes de decembro de 2022.

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Advertencia, o vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción dos recargos correspondentes e demais conceptos esixibles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.

Asinado dixitalmente á marxe.