PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN DO PADRÓN 2022-3T

APROBACIÓN DO PADRÓN 2022-3T Expediente 4676/2022 SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2022. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de […]

NOVEMBRO 2022 – ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA LECTURA DO CUARTO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA, LETRADO/A ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2020

O pasado 14.11.2022 convocouse o cuarto exercicio da fase de oposición de carácter obrigatorio e eliminatorio para o vindeiro martes 22 de novembro de 2022 ás 9:00 horas no Edificio Exposalnés (Paseo da Calzada, s/n, 36630 Cambados). No anuncio de convocatoria poñíase de manifesto que as lecturas levaríanse a cabo ao termo da realización do […]

NOVEMBRO 2022 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO NOVEMBRO 2022

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 24 de novembro de 2022 ás 21:00; 2ª convocatoria: 28 de novembro de 2022 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 29.09.2022 (Expediente PLN/2022/8) 2. […]

NOVEMBRO 2022 – COBRANZA PADRONS SEP.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA SETEMBRO 2022

COBRANZA PADRONS SEP.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA SETEMBRO 2022 Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes […]

NOVEMBRO 2022 – ANUNCIO do 26 de outubro de 2022 polo que se someten ao trámite de información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/001.09.5) e as zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/001.09.4).

ANUNCIO do 26 de outubro de 2022 polo que se someten ao trámite de información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/001.09.5) e as zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/001.09.4). Mediante a Resolución da Axencia […]

NOVEMBRO 2022 – ANUNCIO DE CONVOCATORIA DO CARTO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA, LETRADO/A ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2020

Anúnciase que o Tribunal Cualificador ven de convocar aos/ás aspirantes que superaron os exercicios anteriores para a realización do carto exercicio da fase de oposición de carácter obrigatorio e eliminatorio, o vindeiro martes 22 de novembro de 2022 ás 9:00 horas no Edificio Exposalnés (Paseo da Calzada, s/n, 36630 Cambados). Consonte a base sétima do […]