PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2022 – APROBACIÓN INICIAL DO PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS

AGOSTO 2022 – APROBACIÓN INICIAL DO PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS

APROBACIÓN INICIAL DO PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2022, adoptou acordo de aprobación inicial do Plan de actuación municipal ante o risco de inundacións do Concello de Cambados (Exp. 2343/2021)

Sometese o documento a información pública expoñéndoo na sede electrónica da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal), durante o prazo de 20 días hábiles a contar do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO, para presentación de alegacións ou observacións que, no seu caso, serán resoltas polo Pleno Municipal.

De non presentarse alegacións ou suxerencias quedará elevado a definitivo o documento ata entón provisional.

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS DO CONCELLO DE CAMBADOS