PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • PLENO ORDINARIO DO MES DE XULLO

PLENO ORDINARIO DO MES DE XULLO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 27 de xullo de 2022 ás 21:00, 2ª convocatoria: 29 de xullo de 2022 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 24.05.2022 (Expte. PLN/2022/6)
2. Expediente 1435/2022. Conta Xeral 2021
3. Expediente 2343/2021. Plan de actuación municipal ante o risco de inundacións
4. Expediente 1965/2022. Proposta do Grupo Municipal do BNG en apoio ao pobo saharauí diante do cambio de postura do Goberno de España en relación ao dereito de autodeterminación de dito pobo.
5. Expediente 1411/2022. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode para instar a executar un proxecto de humanización e mellora da accesibilidade na Avda. de Vilagarcía pola PO-549, e
na Avda. de Galicia e Avda. de Castrelo pola PO-550
6. Expediente 3097/2022. Proposta do Grupo Municipal PP para instar a ampliación da plantilla de Servizos Sociais
7. Expediente 3170/2022. Proposta do grupo municipal Cambados Pode sobre problemas de embalsamento de auga na rúa Camiño do Cruceiro
B) Actividade de control
8. Expediente 1437/2022. Dación de conta do Informe resumo anual dos resultados do control interno exercicio 2021
9. Expediente 1635/2022. Dación de conta do informe de Tesourería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais. Primer trimestre 2022
10.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (do 20.05.2022 ao 21.07.2022)
C) Rogos e preguntas