PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2022 E CADRO DE PERSOAL

XULLO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2022 E CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2022 E CADRO DE PERSOAL

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 104 de data 01/06/2022 publicouse anuncio de exposición ao público do expediente, non presentándose reclamacións durante o prazo conferido ao efecto (15 días hábiles) polo que se entende elevada a definitiva a aprobación inicial, entrando en vigor logo da presente publicación de conformidade co establecido no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

1671.png

1719.png

1770.png

1819.png

1869.png

Contra a aprobación definitiva poderá interpoñerse directamente recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no B.O.P.. A interposición do citado recurso non suspenderá por sí so a aplicación do orzamento definitivamente aprobado, tal e como determina o artigo 171.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

ESTE DOCUMENTO ASÍNASE ELECTRONICAMENTE