PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2022 – ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE PRAZA DE ABASTOS E MERCADO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE PRAZA DE ABASTOS E MERCADO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN TARIFARIA PARCIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE PRAZA DE ABASTOS E MERCADO. Exp (1055/2022) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 70, de data 11 de abril […]

XUÑO 2022 – CONCURSO DO CARTEL ANUNCIADOR DA FESTA DO VIÑO ALBARIÑO 2022

BASES DA CONVOCATORIA DO CONCURSO DO CARTEL ANUNCIADOR DA FESTA DO VIÑO ALBARIÑO 2022 BDNS(Identif.):631376 De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631376) Primeiro. Obxecto. […]