PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2022 – APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2022

XUÑO 2022 – APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2022

Expediente 1874/2022

Título ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2022

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2022

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, de data 24 de maio de 2022, o Orzamento, Bases de Execución, e o Cadro de Persoal para o exercicio económico 2022, con arranxo ao previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e o artigo 20 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva por prazo de quince días desde a publicación deste anuncio, aos efectos de reclamacións e alegacións.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado na Intervención municipal, podendo formular as alegacións que se estimen pertinentes.

De conformidade co acordo adoptado, o Orzamento do Concello de Cambados para 2022 considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se tiveran presentado reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.

Cambados

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL 2022

ORZAMENTO XERAL 2022

 

ORZAMENTO 2022 – ESTADO DE INGRESOS POR ECONOMÍA PDF
ORZAMENTO 2022– ESTADO DE GASTOS POR ECONOMÍA PDF
ORZAMENTO 2022 – RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2021 PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO POR APLICACIONES 2021 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2021 PDF
REMANENTE DE TESOURERIA PDF
MEMORIA  ORZAMENTO 2022 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2022 PDF
ANEXO INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2022 PDF
ANEXO ESTADO DA DEBEDA ORZAMENTO 2022 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS 2022 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL PDF
BASES DE EXECUCON DO ORZAMENTO 2022 PDF
INFORME INTERVENCION AVALIACION CUMPRIMENTO ESTABILIDADE E DEBEDA PDF
INFORME DE INTERVENCION AO ORZAMENTO 2022 PDF