PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2022 – ADAPTACIÓN DO IMPOSTO DE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA AO REAL DECRETO LEI 26/2021 (EXPEDIENTE 933/2022)

MAIO 2022 – ADAPTACIÓN DO IMPOSTO DE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA AO REAL DECRETO LEI 26/2021 (EXPEDIENTE 933/2022)

ADAPTACIÓN DO IMPOSTO DE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA AO REAL DECRETO LEI 26/2021 (EXPEDIENTE 933/2022)

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE INCREMENTO DE VALOR DE TERREOS DE NATUREZA URBANA

Exp (933/2022)

Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 68, de data 7 de abril de 2022, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 31 de marzo de 2022, sobre modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana, sen que se tiveran presentado reclamacións, procede a publicarse o texto íntegro da modificación aprobada definitivamente a efectos da súa entrada en vigor:

“ANEXO

28.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO
DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

PREAMBULO

O Pleno do Concello, no uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, e polos artigos 15 a 19 e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, acorda a imposición e ordenación do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, que se rexerá polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.

ARTIGO 1.—FEITO IMPOÑIBLE

1. Constitúe o feito impoñible deste imposto o incremento de valor que experimenten os terreos de natureza urbana e que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio sobre os referidos bens.

O título ó que se refire o apartado anterior será todo feito, acto ou contrato, calquera que sexa a súa forma, que orixine un cambio do suxeito titular das facultades dominicais de disposición ou aproveitamento sobre un terreo, teña lugar por ministerio da Lei, por actos mortis-causa ou inter-vivos, a título oneroso ou gratuíto.

Non está suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos que teñan a consideración de rústicos a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles. En consecuencia con iso, está suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter a consideración de urbanos, a efectos do devandito Imposto sobre Bens Inmobles, con independencia de que estean ou non contemplados como tales no Catastro ou no padrón daquel.

2. Para os efectos deste imposto, estará así mesmo suxeito a este o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles clasificados como de características especiais a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.

3. Non se producirá a suxeición ao imposto nos supostos de achegas de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións que ao seu favor e en pago delas verifíquense e transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos seus haberes comúns. Tampouco se producirá a suxeición ao imposto nos supostos de transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, separación ou divorcio matrimonial, sexa cal for o réxime económico matrimonial.

4. Non se devindicará o imposto con ocasión das achegas ou transmisións de bens inmobles efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. regulada na disposición adicional sétima da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito, que se lle transferiron, de acordo co establecido no artigo 48 do Real Decreto 1559/2012, do 15 de novembro, polo que se establece o réxime xurídico das sociedades de xestión de activos.

Non se producirá o pagamento do imposto con ocasión das achegas ou transmisións realizadas pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., a entidades participadas directa ou indirectamente pola devandita Sociedade en polo menos o 50 por cento do capital, fondos propios, resultados ou dereitos de voto da entidade participada no momento inmediatamente anterior á transmisión, ou como consecuencia da mesma.

Non se devindicará o imposto con ocasión das achegas ou transmisións realizadas pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., ou polas entidades constituídas por esta para cumprir co seu obxecto social, aos fondos de activos bancarios, a que se refire a disposición adicional décima da Lei 9/2012, do 14 de novembro.

Non se devindicará o imposto polas achegas ou transmisións que se produzan entre os citados Fondos durante o período de tempo de mantemento da exposición do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria aos Fondos, previsto no apartado 10 da devandita disposición adicional décima.

Na posterior transmisión dos inmobles entenderase que o número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos non se interrompeu por causa da transmisión derivada das operacións previstas neste apartado.

5. Non se producirá a suxeición ao imposto nas transmisións de terreos respecto dos cales se constate a inexistencia de incremento de valor por diferenza entre os valores dos devanditos terreos nas datas de transmisión e adquisición.

Para iso, o interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá declarar a transmisión, así como achegar os títulos que documenten a transmisión e a adquisición, entendéndose por interesados, para estes efectos, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 106.

Para constatar a inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión ou de adquisición do terreo tomarase en cada caso o maior dos seguintes valores, sen que para estes efectos poidan computarse os gastos ou tributos que graven ditas operacións: o que conste no título que documente a operación ou o comprobado, no seu caso, pola Administración tributaria.

Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa chan e construción, tomarase como valor do chan para estes efectos o que resulte de aplicar a proporción que represente na data de pagamento do imposto o valor catastral do terreo respecto do valor catastral total e esta proporción aplicarase tanto ao valor de transmisión como, no seu caso, ao de adquisición.

Se a adquisición ou a transmisión fose a título lucrativo aplicaranse as regras dos parágrafos anteriores tomando, no seu caso, polo primeiro dos dous valores a comparar sinalados anteriormente, o declarado no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Na posterior transmisión dos inmobles aos que se refire este apartado, para o cómputo do número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos, non se terá en conta o período anterior á súa adquisición. O disposto neste parágrafo non será de aplicación nos supostos de achegas ou transmisións de bens inmobles que resulten non suxeitas en virtude do disposto no apartado 3 deste artigo ou na disposición adicional segunda da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

ARTIGO 2.—SUXEITOS PASIVOS

Terán a condición de suxeitos pasivos deste imposto a título de contribuínte:

a) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio, a título lucrativo, a persoa física ou xurídica, ou a entidade á que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria 58/2003 de 17 de decembro, que adquira o terreo ou no favor de quen se constitúa ou transmita o dereito real do que se trate.

b) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio, a título oneroso, a persoa física ou xurídica, ou a entidade á que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria 58/2003, que transmita o terreo ou que constitúa ou transmita o dereito real do que se trate.

Nos supostos a que se refire a letra b) do apartado anterior, terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte a persoa física ou xurídica, ou a entidade á que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que adquira o terreo ou no favor de quen se transmita o dereito real de que se trate, cando o contribuínte sexa unha persoa física non residente en España.

ARTIGO 3.—EXENCIÓNS

Están exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten como consecuencia dos actos seguintes:

— A constitución e transmisión de dereitos de servidume.

— As transmisións de bens que se encontren dentro do perímetro delimitado como Conxunto Histórico – Artístico, ou foran declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, cando os propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que realizaron ó seu cargo obras de conservación, mellora ou rehabilitación en ditos inmobles.

Asímesmo, estarán exentos deste imposto os correspondentes incrementos de valor cando a obriga de satisfacer aquel corresponda ás seguintes persoas ou entidades:

— O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades locais, as que pertenza o municipio, así como os Organismos autónomos do Estado e as entidades de dereito público de análogo carácter das Comunidades Autónomas e de ditas entidades locais.

— O Concello de Cambados e demais entidades locais integradas ou nas que se integre dito municipio, así como as súas respectivas entidades de dereito público de análogo carácter ós Organismos autónomos do Estado.

— As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou benéfico-docentes.

— As Entidades xestoras da Seguridade Social, e as Mutualidades de Previsión Social reguladas pola Lei 30/1995, de 8 de novembro, de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados.

— Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto dos terreos afectos ás mesmas.

— A Cruz Vermella Española.

— As persoas ou Entidades no favor de quen se recoñecera a exención en Tratados ou Convenios Internacionais.

ARTIGO 4.—BASE IMPOÑIBLE

1. A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento do valor dos terreos posto de manifesto no momento do pagamento e experimentado ao longo dun período máximo de vinte anos, e determinarase, sen prexuízo do disposto no apartado 5 deste artigo, multiplicando o valor do terreo no momento do pagamento calculado conforme ao establecido nos seus apartados 2 e 3, polo coeficiente que corresponda ao período de xeración conforme ao previsto no seu apartado 4.

2. O valor do terreo no momento do pagamento resultará do establecido nas seguintes regras:

a) Nas transmisións de terreos, o valor destes no momento do pagamento será o que teñan determinado no devandito momento a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.

Con todo, cando o devandito valor sexa consecuencia dunha ponencia de valores que non reflicta modificacións de plan aprobadas con posterioridade á aprobación da citada ponencia, poderase liquidar provisionalmente este imposto conforme a aquel.

Nestes casos, na liquidación definitiva aplicarase o valor dos terreos unha vez sexa obtido conforme aos procedementos de valoración colectiva que se instrúan, referido á data do pagamento. Cando esta data non coincida coa de efectividade dos novos valores catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización que correspondan, establecidos para o efecto nas leis de orzamentos xerais do Estado. Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben inmoble de características especiais, no momento do pagamento do imposto, non teña determinado valor catastral no devandito momento, o concello poderá practicar a liquidación cando o referido valor catastral sexa determinado, referindo devandito valor ao momento do pagamento.

b) Na constitución e transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio, as porcentaxes anuais contidos no apartado 4 deste artigo aplicaranse sobre a parte do valor definido no parágrafo a) anterior que represente, respecto daquel, o valor dos referidos dereitos calculado mediante a aplicación das normas fixadas a efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

c) Na constitución ou transmisión do dereito para elevar unha ou máis plantas sobre un edificio ou terreo, ou do dereito de realizar a construción baixo chan sen implicar a existencia dun dereito real de superficie, as porcentaxes anuais contidos no apartado 4 deste artigo aplicaranse sobre a parte do valor definido no parágrafo a) que represente, respecto daquel, o módulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisión ou, na súa falta, o que resulte de establecer a proporción entre a superficie ou volume das plantas para construír en voo ou subsolo e a total superficie ou volume edificados unha vez construídas aquelas.

d) Nos supostos de expropiacións forzosas, as porcentaxes anuais contidos no apartado 4 deste artigo aplicaranse sobre a parte do prezo xusto que corresponda ao valor do terreo, salvo que o valor definido no parágrafo a) do apartado 2 anterior fose inferior, nese caso prevalecerá este último sobre o prezo xusto.

3. Establécese unha redución cando se modifiquen os valores catastrais como consecuencia dun procedemento de valoración colectiva de carácter xeral. Nese caso, tomarase como valor do terreo, ou da parte deste que corresponda segundo as regras contidas no apartado anterior, o importe que resulte de aplicar aos novos valores catastrais dita redución durante o período de tempo e porcentaxes máximos seguintes:

a) A redución, no seu caso, aplicarase, como máximo, respecto de cada un dos cinco primeiros anos de efectividade dos novos valores catastrais.

b) A redución será do 60 por cento. A redución prevista neste apartado non será de aplicación aos supostos nos que os valores catastrais resultantes do procedemento de valoración colectiva a que aquel se refire sexan inferiores aos ata entón vixentes. O valor catastral reducido en ningún caso poderá ser inferior ao valor catastral do terreo antes do procedemento de valoración colectiva.

4. O período de xeración do incremento de valor será o número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o devandito incremento. Nos supostos de non suxeición, salvo que por lei se indíque outra cousa, para o cálculo do período de xeración do incremento de valor posto de manifesto nunha posterior transmisión do terreo, tomarase como data de adquisición, para os efectos do disposto no parágrafo anterior, aquela na que se produciu o anterior pagamento do imposto.

No cómputo do número de anos transcorridos tomaranse anos completos, é dicir, sen ter en conta as fraccións de ano. No caso de que o período de xeración sexa inferior a un ano, ratearase o coeficiente anual tendo en conta o número de meses completos, é dicir, sen ter en conta as fraccións de mes.

O coeficiente para aplicar sobre o valor do terreo no momento do pagamento, calculado conforme ao disposto nos apartados anteriores, será o que corresponda segundo o período de xeración do incremento de valor de acordo coa seguinte táboa:

Período de xeración

Coeficiente

Inferior a 1 ano

0,14

1 ano

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

Igual ou superior a 20 anos

0,45

Estes coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, podendo levar a cabo dita actualización mediante as leis de orzamentos xerais do Estado. Se, como consecuencia da actualización referida no parágrafo anterior, algún dos coeficientes aprobados pola vixente ordenanza fiscal resultase ser superior ao correspondente novo máximo legal, aplicarase este directamente ata que entre en vigor a nova ordenanza fiscal que corrixa devandito exceso.

5. Cando, a instancia do suxeito pasivo, conforme ao procedemento establecido no artigo 104.5, se constate que o importe do incremento de valor é inferior ao importe da base impoñible determinada conforme o disposto nos apartados anteriores deste artigo, tomarase como base impoñible o importe do devandito incremento de valor.

ARTIGO 5.—DÉBEDA TRIBUTARIA

A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo do 17%.

A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, no seu caso, a bonificación a que se refire o artigo seguinte.

ARTIGO 6.—BONIFICACIÓNS

ARTIGO 6.—Bonificacións

1. Bonificación no IIVTNU pola adquisición mortis causa da vivenda habitual

1. Nas transmisións mortis causa da vivenda habitual do causante, realizada a favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados e ascendentes ou adóptante, a cota devindicada polo Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, terá a seguinte bonificación atendendo ao valor catastral correspondente á vivenda obxecto da transmisión

Cota Tributaria

Importe da bonificación Porcentaxe

Igual ou inferior a 601,01€

95%

Entre 601,01 e 3000 €

85%

Entre 3000 e 6000 €

80%

Máis de 6000 €

70%

2. A efectos da aplicación do cadro contido no apartado anterior, atenderase ao valor catastral do chan de toda a vivenda, non á porcentaxe de devandito valor que puidese corresponder á porción hereditaria de cada herdeiro ou a cada un dos adquirentes.

3. Considerarase que un inmoble transmitido constituía a vivenda habitual do causante cando o mesmo tivese dita consideración a efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas o período impositivo do falecemento e o inmediato anterior.

4. O goce desta bonificación queda condicionado a que o adquirente ou adquirentes da vivenda habitual do causante a manteña dentro do seu patrimonio durante un período de, polo menos, tres anos a partir da data da devindicación do imposto.

5. Non terán dereito a gozar desta bonificación aqueles suxeitos pasivos que non presenten dentro de prazo a declaración-liquidación do imposto, nos termos previstos no artigo 8 da Ordenanza fiscal reguladora do IIVTNU.

6. A Consellaría de Facenda comprobará a procedencia nestes casos da bonificación aplicada polo suxeito pasivo.

2. Bonificación no IIVTNU para a transmisión mortis causa de inmobles afectos a unha actividade económica

1. Cando teña lugar a transmisión mortis causa de inmobles afectos a unha empresa individual ou a un negocio profesional, a favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados e ascendentes ou adóptante, a cota devindicada polo IIVTNU terá unha bonificación do 60% do seu importe, sempre que se cumpran as seguinte condicións:

a. Que o patrimonio empresarial ou profesional transmitido polo causante, no que se integrasen os inmobles, tivese dereito á exención regulada no apartado oitavo do artigo 4 da Lei 19/1991 do Imposto sobre o Patrimonio.

b. Que o adquirente ou adquirentes manteñan o inmoble ou inmobles adquiridos afecto ao desenvolvemento da actividade económica que viñese desenvolvendo o causante durante, polo menos, tres anos a partir da data da devindicación.

2. Non terán dereito a gozar desta bonificación aqueles suxeitos pasivos que non presenten dentro de prazo a declaración-liquidación do imposto, nos termos previstos no artigo 8 da Ordenanza fiscal reguladora do IIVTNU.

3. A Concellaría de Facenda comprobará a procedencia nestes casos da bonificación aplicada polo suxeito pasivo.

ARTIGO 7.—DEVENGO DO IMPOSTO. NORMAS XERAIS

O imposto devéngase:

a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a título oneroso ou gratuíto, entre vivos o por causa de morte, na data da transmisión.

b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real de goce limitativo do dominio, na data en que teña lugar a constitución ou transmisión.

Ós efectos do disposto no apartado anterior, considerarase como data da transmisión:

a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do outorgamento do documento público e, cando se trate de documentos privados, a da súa incorporación ou inscrición nun Rexistro Público ou a da súa entrega a un funcionario público por razón do seu oficio.

b) Nas transmisións por causa de morte, a do pasamento do causante.

Cando se declare ou recoñeza xudicial ou administrativamente por resolución firme que tivese lugar a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou contrato determinante da transmisión do terreo ou da constitución ou transmisión do dereito real de goce sobre o mesmo, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do imposto aboado, sempre que o devandito acto ou contrato non lle producise efectos lucrativos e que reclame a devolución no prazo de cinco anos dende que a resolución quedou firme, entendéndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que os interesados deban efectualas recíprocas devolucións a que se refire o artigo 1295 do Código Civil. Anque o acto ou contrato non producise efectos lucrativos, se a rescisión ou resolución se declarase por incumprimento das obrigas do suxeito pasivo do imposto, non haberá lugar a devolución algunha.

Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes, non procederá a devolución do imposto aboado e se considerará como un acto novo suxeito a tributación. Como tal mutuo acordo estimarase a avenencia en acto de conciliación e o simple achanzamento á demanda.

Nos actos ou contratos en que medie algunha condición, a súa cualificación farase con arranxo ás prescricións contidas no Código Civil. Se fose suspensiva, non se liquidará o imposto ata que ésta se cumpra. Se a condición fose resolutoria, esixirase o imposto dende logo, a reserva, cando a condición se cumpra, de facela oportuna devolución segundo a regra do apartado anterior.

ARTIGO 8.—XESTIÓN DO IMPOSTO

Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar ante este Concello declaración conforme ó modelo establecido polo mesmo, contendo os elementos da relación tributaria imprescindibles para practica-la liquidación procedente.

Dita declaración deberá ser presentada nos seguintes prazos, a contar desde a data en que se produza o devengo do imposto:

a) Cando se trate de actos inter vivos, o prazo será de trinta días hábiles.

b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo será de seis meses prorrogables ata un ano, a solicitude do suxeito pasivo.

Á declaración engadirase o documento no que consten os actos ou contratos que orixinan a imposición.

As liquidacións do imposto notificaranse integramente ós suxeitos pasivos, con indicación do prazo de ingreso e expresión dos recursos procedentes.

Con independencia do disposto no apartado 1 deste artigo, están asúmesmo obrigados a comunicar ó Concello a realización do feito impoñible nos mesmos prazos que o suxeito pasivo:

a) nos supostos contemplados na letra a ) do artigo 3.1 da presente Ordenanza, sempre que se producira por negocio xurídico entre vivos, o donante ou a persoa que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.

b) nos supostos contemplados na letra b) de dito artigo, o adquirente ou a persoa a favor da que se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.

Asúmesmo, os Notarios estarán obrigados a remitir ó Concello, dentro da primeira quincena de cada trimestre, relación ou índice comprensivo de tódolos documentos por eles autorizados no trimestre anterior, nos que se conteñan feitos, actos ou negocios xurídicos que poñan de manifesto a realización do feito impoñible deste imposto, con excepción dos actos de última vontade. Tamén estarán obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, relación dos documentos privados comprensivos dos mesmos feitos, actos ou negocios xurídicos que lle foran presentados para coñecemento ou lexitimación de firmas. O regulado neste apartado enténdese sen prexuízo do deber xeral de colaboración establecido na Lei Xeral Tributaria.

Na relación ou índice que remitan os Notarios ó Concello, estes deberán facer constar a referencia catastral dos bens inmobles cando dita referencia se corresponda cos que sexan obxecto de transmisión.

ARTIGO 9.—INSPECCIÓN E RECADACIÓN

A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co establecido na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como as disposicións dictadas para ó seu desenrolo.

ARTIGO 10.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á determinación das sancións que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicións que a complementen e desenrolen.

DISPOSICIÓN FINAL

A modificación da presente Ordenanza Fiscal, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, entrará en vigor o día seguinte da súa publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.”.

Cambados, 26 de maio de 2022