PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2022 – LISTA LIMPADOR/A.- Resoluc. creación lista de reserva e funcionamento da mesma, de acordo coas Bases da convocatoria

MAIO 2022 – LISTA LIMPADOR/A.- Resoluc. creación lista de reserva e funcionamento da mesma, de acordo coas Bases da convocatoria

Visto o expediente tramitado para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; prazas / postos de limpador/a. (convocatoria pública no BOP nº 48 de 11.03.2021).
Vista a proposta do Tribunal Cualificador que determinou a relación de aspirantes que aprobaron o proceso selectivo establecendo a proposta de creación da lista de reserva coa seguinte orde de chamamento:

Resolución creación lista de reserva limpador_a