PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2022 – Información pública solic. declaración utilidade pública instalación – Solic.: UFD Distribución Electricidad SA (Expte. IN407A 2022/138-4)

MAIO 2022 – Información pública solic. declaración utilidade pública instalación – Solic.: UFD Distribución Electricidad SA (Expte. IN407A 2022/138-4)

Asunto: Información pública da solicitude de declaración de utilidade pública da instalación que se detalla:
Denominación: Sustitución apoio 9TCXRJV8 en la LMT CBD804.
Nº expediente: IN407A 2022/138-4
Solicitante: UFD Distribución Electricidad SA
Enderezo social: Avda. América 38, 28028 Madrid
Situación: Cambados
De acordo co artº 18 da Lei de Expropiación forzosa do 16-12-54, remítolle resolución desta xefatura territorial enviada ó Diario Oficial de Galicia e a un diario local, así como plano parcelario e a relación concreta e individualizada dos interesados e dos bens e dereitos afectados dos que é beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad SA, para ser fixados e expostos ó público no taboleiro de anuncios dese concello, durante o prazo regulamentario de 30 días.
No caso de que se formulen alegacións, remitiranas a esta xefatura territorial, e darán conta do cumprimento deste trámite, sinalando as datas da exposición mediante certificación, para
poder continuar a tramitación do expediente.
A relación de afectados está incluida na resolución de información pública e os planos parcelarios poden ser descargados no seguinte enlace:

http://descargas.xunta.es/25187a58-28e7-4afc-8d06-13e6ca0b9ffc1651561151891

IN407A 2022-138 RBD

20220505_IN407A_2022-138_TABLON_CONCELLO