PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2022 – Información pública solic. declaración utilidade pública instalación – Solic.: UFD Distribución Electricidad SA (Expte. IN407A 2022/112-4)

MAIO 2022 – Información pública solic. declaración utilidade pública instalación – Solic.: UFD Distribución Electricidad SA (Expte. IN407A 2022/112-4)

Asunto: Información pública da solicitude de declaración de utilidade pública da instalación que se detalla:
Denominación: LMTS CBD804 e CT en A Modia
Nº expediente: IN407A 2022/112-4
Solicitante: UFD Distribución Electricidad SA
Enderezo social: Avenida América 38, 28028 Madrid
Situación: Cambados
De acordo co artº 18 da Lei de Expropiación forzosa do 16-12-54, remítolle resolución desta xefatura territorial enviada ó Diario Oficial de Galicia e a un diario local, así como plano parcelario e a relación concreta e individualizada dos interesados e dos bens e dereitos afectados dos que é beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad SA, para ser fixados e expostos ó público no taboleiro de anuncios dese concello, durante o prazo regulamentario de 30 días.
No caso de que se formulen alegacións, remitiranas a esta xefatura territorial, e darán conta do cumprimento deste trámite, sinalando as datas da exposición mediante certificación, para poder continuar a tramitación do expediente.
A relación de afectados está incluida na resolución de información pública e os planos parcelarios poden ser descargados no seguinte enlace:

http://descargas.xunta.es/476610d1-b2cb-495c-8941-6f65d81cd43c1650438405274

IN407A 2022-112 RBD

20220505_IN407A_2022-112_TABLON_CONCELLO