PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2022 – FORMALIZACIÓN CONTRATO SUBMINISTRO BARREDORA, DESHERBADORA, DESBROZADORA, SOPLADOR E TIXEIRA.

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: PERFIL DO CONTRATANTE […]

MAIO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2022/MOD/008

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2022/MOD/008 N. Expediente 1047/2022 Asunto MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 2022/MOD/008: SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 01/2022 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2022/MOD/008 O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento […]

MAIO 2022 – DATA NA QUE COMEZA O PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DO 2º TRIMESTRE DE 2022

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS/LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DE VARIOS CONCEPTOS, EXERCICIOS E CONCELLOS DA PROVINCIA E A SÚA COBRANZA De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolucións de Tesourería de 29/04/2022 e 02/05/2022 vense […]

MAIO 2022 – Información pública solic. declaración utilidade pública instalación – Solic.: UFD Distribución Electricidad SA (Expte. IN407A 2022/112-4)

Asunto: Información pública da solicitude de declaración de utilidade pública da instalación que se detalla: Denominación: LMTS CBD804 e CT en A Modia Nº expediente: IN407A 2022/112-4 Solicitante: UFD Distribución Electricidad SA Enderezo social: Avenida América 38, 28028 Madrid Situación: Cambados De acordo co artº 18 da Lei de Expropiación forzosa do 16-12-54, remítolle resolución […]

MAIO 2022 – Información pública solic. declaración utilidade pública instalación – Solic.: UFD Distribución Electricidad SA (Expte. IN407A 2022/138-4)

Asunto: Información pública da solicitude de declaración de utilidade pública da instalación que se detalla: Denominación: Sustitución apoio 9TCXRJV8 en la LMT CBD804. Nº expediente: IN407A 2022/138-4 Solicitante: UFD Distribución Electricidad SA Enderezo social: Avda. América 38, 28028 Madrid Situación: Cambados De acordo co artº 18 da Lei de Expropiación forzosa do 16-12-54, remítolle resolución […]