PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2022 – LISTA RESERVA LIMPADOR/A.- Resultados provisonais da fase de valoración de mérito

MAIO 2022 – LISTA RESERVA LIMPADOR/A.- Resultados provisonais da fase de valoración de mérito

ANUNCIO
RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO
LISTA DE RESERVA DE LIMPADOR/A DEPENDENCIAS MUNICIPAIS
Apelidos e nome Exp. Laboral
(Máx. 3,00 puntos)
Formación
(Máx. 1,00 puntos)
Total
ABAL MORRAZO, ELVIRA 0,00 0,00 0,00
ALFARO VERA, CARMEN MILAGROS 0,00 0,00 0,00
ARAGUNDE TRAPOTE, AITON 0,00 0,00 0,00
ARRANZ ASENJO, MIRIAM 0,00 0,00 0,00
BEA MIGUEZ, JOSEFA 0,00 0,00 0,00
CACABELOS RIAL, FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 0,00
DÍAZ RIAL, MANUELA 0,00 0,00 0,00
FALCÓN OUBIÑA, MÓNICA 0,00 0,00 0,00
GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER 1,00 0,00 1,00
GÓMEZ AGUIRRE, ESTHER HORTENCIA 1,10 0,00 1,10
GONZÁLEZ CONSTANTINO, ROSINA MARÍA 0,00 0,00 0,00
MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL 0,60 0,30 0,90
OUTEDA COEJO, M. DOLORES 0,60 0,00 0,60
PAULET ARENAZAS, YDA MARLENE 0,00 0,00 0,00
PÉREZ OTERO, CRISTINA 0,00 0,00 0,00
REY MORGADE, M. DEL PILAR 3,00 0,00 3,00
REY SABARÍS, MARÍA DEL CARMEN 2,00 0,00 2,00
SERANTES DIZ, SHEILA 0,00 0,00 0,00
SOMOZA NÚÑEZ, MARÍA DEL CARMEN 0,00 0,00 0,00
SOMOZA SERANTES, FÁTIMA 0,00 0,00 0,00
TIRADO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA 0,00 0,00 0,00
TRIGO SOMOZA, M. MARTA 0,00 0,00 0,00
USEROS FERNÁNDEZ, ROBERTO 0,00 0,00 0,00
VÁZQUEZ TRAPOTE, ADRIANA 0,00 0,00 0,00
VILAS ABAL, M. MERCEDES 0,00 0,00 0,00
O Tribunal Cualificador outorga aos aspirantes un prazo de tres días hábiles a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio (data remate: 09.05.2022) para formular alegacións ao respecto.

Durante dito prazo poden achegar, en concepto de emenda e para a súa avaliación, aqueles documentos que acrediten méritos presentados ou alegados na solicitude de participación que non se consideraron suficientemente acreditados de acordo coas Bases do proceso selectivo.
a. Experiencia laboral (directamente relacionada co posto convocado)
– Na Administración Pública: preferentemente, certificado expedido polo órgano competente da Administración na que prestaran os servizos no que se faga constar a categoría desempeñada e a duración dos correspondentes contratos ou relacións de servizo.
– Fóra da Administración Pública: copia da vida laboral e dos contratos de traballo que xustifiquen a prestación de servizos alegados.
Sen a concurrencia de ambos requisitos non se valorar o mérito alegado.
b. Cursos de formación (directamente relacionados co posto convocado)
– Copia do diploma do curso no que se especifique contido e número de horas de duración.
De acordo coa Base sexta, en ningún caso se avaliarán méritos que non se aportaran ou alegaran coa solicitude de participación do proceso selectivo.
Rematado o prazo de alegacións, e unha vez resoltas de ser o caso, publicarase a lista definitiva de méritos.
No caso de empate entre aspirantes decidirá a maior puntuación na proba práctica e, de persistir, a maior puntuación no baremo de méritos.

Anuncio valoración provisional méritos lista reserva limpador_a