PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2022 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE XESTORIA LABORAL

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0465 de data 18/04/2022, adxudicouse o contrato do servizo de “XESTORÍA LABORAL DO CONCELLO DE CAMBADOS” á empresa “UNIPRO-PONTEVEDRA, S.L.”, que o executará polo prezo e condicións seguintes: Empresa adxudicataria e CIF: UNIPRO-PONTEVEDRA, S.L., B36006963.   Prezo anual Prezo 3 posibles prórrogas Prezo total (anual+3 posibles prórrogas) Valor estimado 7.810,00 23.430,00 31.240,00 […]

ABRIL 2022 – COBRANZA PADRÓN PREZO PÚBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR FEBREIRO 2022

COBRANZA PADRÓN PREZO PÚBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR FEBREIRO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a […]

ABRIL 2022 – APROBACIÓN DE PADRÓN TAXA POLA PRESTACIÓN SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, CANON DE AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2022 1º TRIMESTRE

CONCELLO DE CAMBADOS SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 1ºtrimestre2022. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral […]