PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2022 – PLENO RODINARIO DO MES DE MARZO

MARZO 2022 – PLENO RODINARIO DO MES DE MARZO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 31 de marzo de 2022 ás 21:00, 2ª convocatoria: 4 de abril de 2022 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS (adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria da Covid-19) Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 11.01.2022, 15.01.2022 e 27.01.2022 (Exptes: PLN/2022/1; PLN/2022/2 e PLN/2022/3)
2. Expediente 1047/2022. Modificación orzamentaria nº 2022/MOD/008: Suplemento de crédito para recoñecemento extraxudicial 01/2022
3. Expediente 1024/2022. Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2022
4. Expediente 933/2022. Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana
5. Expediente 5359/2021. Proposta bonificación ICIO. Licenza urbanística Cofradía de Pescadores “San Antonio” para reconversión instalación frigorífica e actuacións complementarias no Porto de Tragove
6. Expediente 1055/2022. Modificación tarifaria parcial da Ordenenza fiscal reguladora da taxa por servizo de praza de abastos e mercado
7. Expediente 1006/2022. Proposta de modificación puntual do cadro de persoal municipal
8. Expediente 4540/2021. Proposición delegación XGL prestación de conformidade cos proxectos de mellora do sistema de saneamento nos Concellos de Cambados e Vilanova de Arousa
9. Expediente 1176/2022. Proposición de concesión da condecoración da Orde de Isabel la Católica en favor do funcionario xubilado da Policía Local, D. Antonio Javier Porras Gómez
10.Expediente 544/2022. Proposta do Grupo Municipal Somos Cambados para que as entidades bancarias presten atención axeitada ás persoas maiores e consumidores vulnerables
11.Expediente 857/2022. Proposta do Grupo Municipal Somos Cambados para condenar a invasión rusa de Ucraína
12.Expediente 993/2022. Proposta do Grupo Municipal do BNG para o restablecemento da actividade sociocultural do Concello nas parroquias e mellora dos centros socioculturais
13.Expediente 1004/2022. Proposta do Grupo Municipal Popular, para cobertura de prazas en atención primaria
14.Expediente 1078/2022. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode instando ao Goberno de España a rebaixar os impostos que se aplican aos carburantes, electricidade e gas natural.
15.Expediente 1084/2022. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode instando ao Concello a executar o proxecto de mellora do parque infantil Clemencio Pulido e mellorar os parques infantís de Cambados
16.Expediente 1119/2022. Proposta do Grupo Municipal do BNG relativa ás actuacións que deben impulsar os goberno galego e central para mitigar o impacto do medre disparado da inflación na
sociedade e economía galegas.
17.Expediente 1120/2022. Proposta do Grupo Municipal Popular solicitando maior colaboración do concello coas comisións de festas do municipio
18.Expediente 2158/2021. Proposta solicitando apoio da proposta “ALCALDES POR LA PAZ” promovendo a firma do Tratado para prohibición de armas nucleares
B) Actividade de control
19.Expediente 1979/2021. Dación de conta do informe de Tesourería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Cuarto trimestre de 2021.
20.Expediente 973/2022. Dar conta da aprobación da liquidación do orzamento 2021
21.Expediente 196/2021. Dar conta da aprobación do informe intervención artigo 218.1 TRLRFL exercicio 2021
22.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (do 25.01.2022 ata o 28.03.2022)
C) Rogos e preguntas

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DE MES DE MARZO