PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 SERVIZOS SOCIAIS

FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 SERVIZOS SOCIAIS

N. Expediente 4309/2021
Asunto SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 _ SERVIZOS SOCIAIS

 

 

ANUNCIO

 

Mediante decreto nº 2021-1700 de data 30/12/2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

 

“SEGUNDO. Aprobar as xustificacións das subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2021 – Transferencias a entidades benéfico-asistenciais”, de acordo co detalle que figura a continuación, recoñecendo as obrigas con cargo á aplicación orzamentaria 2310.48900:

 

  ENTIDADES BENÉFICO-ASISTENCIAIS
  Aplicación 2310.48900
  ENTIDADE   IMPORTE
1 ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER   4.000,00 €
2 ASOC DE DISMINUIDOS PSIQUICOS CON ELES   1.500,00 €
3 ASOC BANCO DE ALIMENTOS RIAS BAIXAS   3.000,00 €
4 AREVA (ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE VILAGARCÍA)   1.000,00 €
5 RESIDENCIA N S DE VALVANERA EN CAMBADOS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS   5.500,00 €
6 ASOC LAR PRO-SALUD MENTAL   2.500,00 €
7 ASOC PARKINSON DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA   3.500,00 €
8 ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON ALZHEIMER – AFASAL   1.917,83 €
9 DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” ASOC SINDROME DE DOWN   1.200,00 €
10 CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO (Parroquial de Cambados)   1.900,00 €
  TOTAL   26.017,83 €

 

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución de acordo co disposto nas Bases.”

 

 

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía deste Concello, no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.

Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 – ÁREA SERVIZOS SOCIAIS