PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES

FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES

N. Expediente 4309/2021
Asunto SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 _ ÁREA DEPORTES

 

ANUNCIO

 

Mediante decreto nº 2021-1704 de data 30/12/2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

 

“SEGUNDO. Aprobar as xustificacións das subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2021 – Transferencias a entidades deportivas”, de acordo co detalle que figura a continuación, recoñecendo as obrigas con cargo á aplicación orzamentaria 3410.48900:

 

ENTIDADES DEPORTIVAS
Aplicación 3410.48900
  ENTIDADE   IMPORTE
1 CLUB JUVENTUD CAMBADOS   16.600,00 €
2 CLUB XUVENTUDE DE BALONCESTO CAMBADOS   14.650,00 €
3 CLUB CAMBADOS TENIS DE MESA   11.400,00 €
4 CLUB PIRAGUISMO CAMBADOS   8.650,00 €
5 CLUB ATLETISMO CAMBADOS   7.450,00 €
6 CLUBE VOLEIBOL XAV CAMBADOS   4.000,00 €
7 CLUB DE TENIS CAMBADOS   2.500,00 €
8 ASOC DEPORTIVA GRAND JETE   1.000,00 €
9 CLUBE MARIÑO SALNES ASOC DEPORTIVA   1.000,00 €
10 CLUB AJEDREZ ALBARIÑO  

0,00 €

(xustificación non presentada)

11 CLUB BEIRAMAR C F CAMBADOS   750,00 €
12 CLUB DE PESCA AS JORITAS   750,00 €
13 CAMBADOS GAELICO   700,00 €
14 INNAE   600,00 €
15 ESCOLA DEPORTIVA A MERCED   300,00 €
16 CLUB ALBARIÑO VETERANOS   300,00 €
17 CASTRELO CF VETERANOS   300,00 €
18 ASOC. CULT. E DEPORTIVA VELA TRADICIONAL CAMBADOS   300,00 €
TOTAL 71.250,00 €

 

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución de acordo co disposto nas Bases.”

 

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Alcaldesa deste Concello, no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.

Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 – ÁREA DEPORTES