PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA CULTURA

FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA CULTURA

N. Expediente 4309/2021
Asunto SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 _ ÁREA CULTURA

 

 

ANUNCIO

 

Mediante decreto nº 2021-1705 de data 31/12/2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

 

“SEGUNDO. Aprobar as xustificacións das subvencións da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2021 correspondentes á área de cultura, de acordo co detalle que figura a continuación, recoñecendo as obrigas con cargo ás aplicacións orzamentarias sinaladas:

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS)
Aplicación 3260.48900
ENTIDADE IMPORTE
1 ASOC. ANPA ARCO DE FEFIÑÁNS 683,33 €
2 ASOC. APA SANTA MARIÑA DOZO 683,33 €
3 ASOC. APA O ESTANQUE-CORVILLÓN 683,33 €
4 ASOC. APA CON DE SETE PÍAS-VILARIÑO 683,33 €
5 ASOC. APA AS CHANS- TREMOEDO 300,00 €
6 ASOC. APA A PASTORA CAMBADOS 580,69 €
7 ASOC. APA OS OLMOS 683,33 €
8 ASOC. ANPA O CASTRO- CASTRELO 683,33 €
TOTAL   4.980,67 €
ENTIDADES CULTURAIS
Aplicación 3340.48900
ENTIDADE   IMPORTE
1 ASOC. CULTURAL E MUSIC. MANUEL PADÍN SOTELO 860,00 €
2 ASOC. CULT. BANDA DE MÚSICA DE CASTRELO 1.300,00 €
3 ASOC. OBRADOIRO VOLANDEIRA 1.000,00 €
4 ASOC. CULT. CORBILLÓN -CAMBADOS (XIRONSA) 4.000,00 €
5 ASOC. AMIGOS DE FEFINÁNS 300,00 €
6 ASOC. CEN FOLLAS 1.300,00 €
TOTAL 8.760,00 €
OCIO E TEMPO LIBRE
Aplicación 3370.48900
ENTIDADE   IMPORTE
1 ASOC. DE MULLERES RURAIS DE CASTRELO- AS SAIÑAS 884,96 €
2 ASOC. DE AMAS DE CASA ALBARIÑO 800,00 €
3 ASOC. O BATUQUEIRO DE VILARIÑO 1.300,00 €
4 ASOC. DE MARIA AUXILIADORA 250,00 €
5 ASOC. TEATRO CIA CARACOL 600,00 €
6 ASOC. CULTURAL NO GARAXE 600,00 €
7 ASOC. XIMNASIA SANTOMÉ 300,00 €
TOTAL   4.734,96 €
FESTAS POPULARES
Aplicación 3380.48900
ENTIDADE CIF IMPORTE
1 ASOC. FESTAS PATRONAIS DE CORVILLÓN 900,00 €
2 ASOC. CULTURAL PRADO DE SINEIRO EN VILARIÑO 1.000,00 €
3 ASOC. CULTURAL COMISIÓN DE FESTAS VIRXEN DE LOURDES DE CORVILLÓN 726,00 €
4 ASOC. COFRADIA DE SAN ROQUE DE CAMBADOS 490,00 €
  TOTAL   3.116,00 €

 

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución de acordo co disposto nas Bases.”

 

 

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía deste Concello, no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.

Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 – ÁREA CULTURA