PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2022 – DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

XANEIRO 2022 – DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

Expte. 4923/2021

Matrimonio civil – Delegación en concelleira

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Debendo celebrarse voda civil, o día 19 de xaneiro, ás 15’00 horas, polos contraentes Dona P.A.A. (D.N.I. 35480521P) e Don M.V.M. (D.N.I. 76863888G), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, establece, o primeiro, a competencia para autorizar matrimonios civís do Alcalde, ou Concelleiro en quen delegue, e o segundo a atribución da Alcaldía de dispoñer delegacións especiais para cometidos específicos en calquera Concelleiro, anque non pertenza á Xunta de Goberno Local, é polo que, en base ó exposto, pola presente teño a ben,

RESOLVER

1º.- Delegar na Concelleira da Corporación de Cambados, Dª FÁTIMA ABAL ROMA, para que o día 19 de xaneiro do ano 2.022, actúe, por delegación desta Alcaldía, na voda civil a celebrar nesta Casa Consistorial, ás 15’00 horas, entre os contraentes Dona P.A.A. (D.N.I. 35480521P) e Don M.V.M. (D.N.I. 76863888G); e,

2º.- Que da presente Resolución se dea conta á Sra. Concelleira-Delegada e aos contraentes, para o seu coñecemento e oportunos efectos, remitíndose asimismo copia da presente Resolución, xunto co testemuño da realización da voda ó Sr. Xuiz-Encargado do Rexistro Civil de Cambados, para o seu coñecemento e efectos procedentes.

3º.- A presente resolución terá efectos dende o momento da súa sinatura, sen prexuízo da súa publicación no BOPPO.

Documento asinado electrónicamente.