PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2022 – DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA E NOMEAMENTO DE CONCELLEIRA DELEGADA

DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA E NOMEAMENTO DE CONCELLEIRA DELEGADA Expediente 2813/2019 Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de concelleiros/as delegados/as. Que posteriormente foron ditadas sucesivas Resolucións de Alcaldía do 12.11.2019, 10.02.2020, 22.04.2020, 03.06.2021 e 15.11.2021 de modificación / determinación […]

XANEIRO 2022 – NOMEAMENTO INTEGRANTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Designación integrante da Xunta de Goberno Local e de Tenente de Alcalde Mediante Resolución da Alcaldía do 08.11.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) nomeáronse Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local. Presentada por Dª Fátima Abal Roma renuncia á alcaldía da que tomou coñecemento o Pleno o pasado 11.01.2022, elixíuseme novo Alcalde […]

XANEIRO 2022 – EXPOSICIÓN PÚBLICA PROXECTO “MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)” CLAVE: OH.336.1186 (CONVENIO CON AUGAS DE GALICIA)

EXPOSICIÓN PÚBLICA PROXECTO “MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)” CLAVE: OH.336.1186 (CONVENIO CON AUGAS DE GALICIA) Con data 23 de novembro de 2021 a entidade pública empresarial Augas de Galicia adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia e os Concellos de Cambados e Vilanova de Arousa asinaron […]

XANEIRO 2022 – DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Expte. 4923/2021 Matrimonio civil – Delegación en concelleira RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 19 de xaneiro, ás 15’00 horas, polos contraentes Dona P.A.A. (D.N.I. 35480521P) e Don M.V.M. (D.N.I. 76863888G), e toda vez que o artigo 51 do […]

XANEIRO 2022 – AXUDAS AOS SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS AOS SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS BDNS(Identif.):607281 De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de […]