PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2021 – Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de oficial de administración (OEP/2017)

DECEMBRO 2021 – Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de oficial de administración (OEP/2017)

Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de oficial de administración (OEP/2017)

Reunido o Tribunal Cualificador comprobouse que a totalidade dos aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de coñecemento de galego esixido pola Base 3ª f) polo que, na súa virtude, atópanse exentos da realización do terceiro exercicio.

En cumprimento do disposto na Base décima do proceso selectivo, faise pública a relación de aspirantes que superaron todos os exercicios da oposición e as súas puntuacións finais totais:

Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de oficial de administración (OEP_2017)